Aktualitások
Összefoglaló a Kúria Mfv.I.10.103/2016. számú munkaviszony jogellenes megszüntetése és jogkövetkezményei tárgyában, tárgyaláson kívül hozott jelentős határozatáról
A felperes 1999-től vállalkozói jogviszonyban, utóbb munkaviszonyban hálózatszerelő karbantartóként, majd műszaki vezetőként, 2006. február 1-jétől beruházási műszaki munkatársként állt az alperes alkalmazásában. Munkavégzésének helye legutolsó munkakörében a munkáltató abonyi fióktelepe és szolgáltatási területei voltak. Az alperes 2014. június 11-én kelt felmondásával 2014. július 31. napjával szüntette meg a védett korú felperes munkaviszonyát. ...
Összefoglaló a Kúria Mfv.I.10.066/2016. számú, azonnali hatályú felmondás jogszerűségének megállapítása tárgyában, tárgyaláson kívül hozott jelentős határozatáról
A felperes 2008. augusztus 5-étől állt az alperes alkalmazásában határozatlan idejű munkaviszonyban ügyfélszolgálati előadó munkakörben. 2014. június 6-án pünkösd előtti pénteki napon a felperes az ügyfélszolgálaton látta el tevékenységét, a munkavégzés befejezését megelőzően az utolsó ügyfél távozása után a felperes összepakolt és az ügyfél által ottfelejtett napszemüveget a táskájába téve az irodából elment anélkül, hogy a munkatársait az esetről tájékoztatta volna. ...
Összefoglaló a Kúria Mfv.I.10.038/2016. számú közszolgálati jogviszony jogellenes megszüntetése tárgyában hozott határozatáról
A műszaki főiskolai üzemgazdász végzettséggel rendelkező felperes ipari és kereskedelmi ügyintéző munkakörben dolgozott az alperesnél. 2011. februárban a hivatalvezető felajánlotta, hogy más jellegű hasonló feladatot, ezen belül hatósági ügyintézést is végeznie kellene, ez ellen azonban a felperes a leterheltségére hivatkozással tiltakozott. Egy másik, 2011. február elején lefolytatott beszélgetés során a felperes kifogásolta, hogy kevesebb jutalmat kapott a többiekhez képest. ...
A Kúria Közigazgatási- Munkaügyi Kollégiuma 2016. szeptember 26-án elfogadta az ingatlan-nyilvántartást vizsgáló joggyakorlat-elemző csoport jelentését- erről a kollégium vezetője Dr. Kalas Tibor a mai napon tájékoztatta a sajtó képviselőit
A joggyakorlat-elemző csoport jelentése szerint az ingatlan-nyilvántartást végző hatóság feladat-és hatásköre terjedelmének értelmezésénél a közigazgatási bírói gyakorlat elvi kiindulópontja, hogy az ingatlanügyi hatóság regisztratív közigazgatási hatóság. A jogszabályban előírt hiánypótlási eseteket kivéve csak a rendelkezésre álló iratok alapján hozhat döntést, bizonyítást nem folytathat le, és ha a feleknek a jogviszonyukkal kapcsolatban vitájuk merül fel, annak eldöntése a polgári bíróság hatáskörébe tartozik. ...
Tájékoztató a Kúria Kfv.II.38.080/2015/6. számú jelentős ítéletéről, bányaszolgalmi jog alapíthatósága tárgyában
Bányaszolgalmi jog a bányászati létesítmény építésekor hatályban volt, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: régi Ptk.) 171. § (1) bekezdése – azonosan a jelenleg hatályos, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 5:164. § (1) bekezdésével – kimondja, hogy a szolgalmi jog az erről szóló határozat meghozatalával keletkezik, nem pedig a vezeték létesítésével. ...
Sajtóközlemény a Kfv.I.35.138/2016. számú jelentős ügyben az adóhatóság kiegészítő ellenőrzést elrendelő végzése tárgyában
Az adóhatóság a kiegészítő ellenőrzést elrendelő végzése tartalmi kereteihez kötve van. Jogellenesen elrendelt kiegészítő ellenőrzés során végzett eljárási cselekmény nem eredményezi a határidő nyugvását. A határidőn túl foganatosított cselekmény, az annak nyomán beszerzett bizonyíték a döntéshez nem használható fel. ...
Tájékoztató a Kúria Mfv.II.10.711/2015 számú jelentős határozatáról a bérkompenzáció csökkentésére vonatkozó rendelkezés értelmezése tárgyában
A felperes 2013. és 2014. években a kompenzáció igénylése érdekében a nyilatkozatot megtette, azonban sem 2013., sem 2014. évben nem részesült az adó- és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló kompenzációban. Ezért a keresetében 21 havi, mindösszesen 249.900 forint kompenzáció, valamint késedelmi kamata megfizetésére kérte kötelezni az alperest. Keresete jogalapjaként a költségvetési szerveknél és az egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeinél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációjáról szóló 408/2012.(XII.28.) Kormányrendeletben (2013. évi R.), valamint az ugyanezen szerveknél és intézményeknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációjáról szóló 495/2013.(XII.29.) Kormányrendeletben (2014. évi R.) foglaltakra hivatkozott. ...
A Kúria Mfv.II.10.124/2016 számú jelentős határozata jegyző közszolgálati jogviszonyának megszüntetése tárgyában
A felperes jegyző munkakörben állt közszolgálati jogviszonyban H. Polgármesteri Hivatallal. A megyei kormányhivatal 2015. január 1-jével kezdődő hatállyal kijelölte H. várost és T. községet, mint közös önkormányzati hivatalhoz tartozó településeket, egyúttal a közös önkormányzati hivatalról szóló megállapodást pótolta. Határozatában többek között rendelkezett arról, hogy a közös önkormányzati hivatal székhely települése H. város és a hivatal székhelyén egy fő jegyző működik. H. város Önkormányzati Képviselő-testülete önkormányzati határozatában elfogadta H. polgármesteri hivatal megszüntető okiratát. ...
Tájékoztató a Kúria Mfv.II.10.133/2016. számú jelentős határozatáról kormánytisztviselővel szemben kiszabott hivatalvesztés fegyelmi büntetés tárgyában
A közigazgatási szerv igazgatója írásbeli értesítésével fegyelmi eljárást indított az alperes kormánytisztviselővel szemben a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.) 156. § (1) bekezdése alapján méltatlanságra hivatkozva és a fegyelmi eljárás eredményeként a fegyelmi tanács a kormánytisztviselőt a terhére rótt kötelezettségszegések miatt hivatalvesztés fegyelmi büntetéssel sújtotta. ...

A KÚRIÁRÓL
SAJTÓ
FORUM SENTENTIARUM CURIAE
JOGGYAKORLAT EGYSÉGESÍTŐ TEVÉKENYSÉG
FOTÓK, VIDEÓK, HANGANYAGOK
GYAKORLATI TUDNIVALÓK
HATÁROZATOK EGYEDI ÜGYEKBEN
NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK
KÖZÉRDEKŰ ADATOK
HATÁLYOS IRÁNYMUTATÁSOK
UNIÓS PROJEKTEK
HASZNOS OLDALAK