Aktualitások
Tájékoztató a Kúria Bhar.I.1.857/2017. számú jelentős ügyben hozott határozatáról:
I. A szabályszerűen lefolytatott és dokumentált megbízhatósági vizsgálat során a közlekedésrendészeti járőr által a közlekedési szabálysértést elkövető védelmi tiszt által felajánlott jogtalan előny elfogadása megvalósítja a Btk. 294. § (1) bekezdése szerinti bűncselekményt. ...
Tájékoztató a Kúria Bfv.II.1.562/2017. számú jelentős ügyben hozott határozatáról:
I. A bíróság hatásköre a Btk. Különös Részében meghatározott büntetési tételkeret felső határához igazodik. II. Közvádas büntetőügyben a felülvizsgálati indítvány illetékmentes. ...
Tájékoztató a személyhez fűződő jog megsértésének megállapítása és jogkövetkezményeinek alkalmazása iránt indult ügyben hozott döntéséről, Pfv.IV.20.966/2017.
A jogerős ítélet megállapította, hogy a polgármesteri hivatal I. rendű alperes és az önkormányzat II. rendű alperes megsértették a felperes jóhírnevét azzal, hogy 2010. évben az önkormányzat internetes oldalán a valóságot hamis színben feltüntetve ...
A felülvizsgálati eljárásban nem mellőzhető a törvényesen beszerzett és értékelt igazságügyi szakértői vélemény
Az elsőfokú építésügyi hatóság a 2010. május 7-én kelt határozatában a beavatkozó részére egy négylakásos lakóház építésére az építési engedélyt feltételekkel megadta. Az alperes többszörösen megismételt eljárása eredményeként 2015. június 8-án hozott ...
Ha az építésügyi hatósági engedély az építési tevékenység megkezdésének feltételéül szabja kiviteli tervek benyújtását, akkor kiviteli tervek hiányában nem lehet szó a jóhiszeműen szerzett jog gyakorlásáról
Az elsőfokú építési hatóság a 2010. szeptember 30-án jogerőre emelkedett határozatában a II. rendű felperesnek engedélyt adott egy ideiglenes műemléki védelem alatt álló ingatlanon részleges bontási és építési tevékenység végzésére. Kikötötte, hogy ...
Tájékoztató a készfizető kezesek helytállása tárgyában hozott a Pfv.I.22.156/2017. számú döntésről
A perben nem álló Kft. hitelt vett fel az alperes pénzintézettől. A felperesek a Kft. tartozásának visszafizetéséért közjegyzői okiratba foglaltan készfizető kezességet vállaltak. A Kft. ellen indult felszámolási eljárásban az alperes bejelentette a hitelezői ...
Tájékoztató munkaviszony jogellenes megszüntetésének jogkövetkezményei tárgyában a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.I.10.348/2017. számú ügyről
A felperes az alperesnél határozatlan időtartamban műszaki előkészítő munkavezető munkakörben állt munkaviszonyban. A felperes 2015. február 25-étől 2015. március 3-áig a munkavégzési kötelezettségét nem teljesítette. Az alperes ...
Tájékoztató rendkívüli felmondás jogellenességének jogkövetkezményei tárgyában a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.I.10.299/2017. számú ügyrőlben
A felperes 1997. szeptember 1-jén létesített általános sebész szakorvosként közalkalmazotti jogviszonyt a D-i Sz.P.K-ban, ahol osztályvezetői feladatokat is ellátott. 2006. január 1-jétől a szakfeladatot átvevő, jelen per I. rendű alperesének jogelődje ...
Tájékoztató azonnali hatályú felmondás jogellenességének jogkövetkezményei tárgyában a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.I.10.289/2017. számú ügyről
A felperes karbantartási koordinátor munkakörben állt munkaviszonyban az alperesnél. A felek 2014. december 12-én írásban megállapodtak a munkaviszony közös megegyezéssel 2015. január 16-ával történő megszüntetésében. A felperes utolsó munkában töltött napja 2014. december 12-e volt. 2014. december 13-án a G.D. rendszerben az általa létrehozott fájlokat véglegesen törölte. ...
A tényállás részévé tett, de téves ténybeli következtetésen alapuló tudattartalom támadható felülvizsgálati indítvánnyal
Tájékoztató a Kúria Bfv.II.1.692/2017. számú jelentős ügyben hozott határozatáról: I. A kerületi bíróság az I. rendű terheltet bűnösnek mondta ki súlyos testi sértés bűntettének kísérletében [1978. évi IV. törvény (korábbi Btk.) 170. § (1) bekezdés, (2) bekezdés]. Ezért őt – mint többszörös visszaesőt – 1 év 6 hónap börtönben végrehajtandó szabadságvesztésre ítélte azzal, hogy feltételes szabadságra nem bocsátható. A másodfokon eljárt törvényszék az elsőfokú ítéletet helybenhagyta. ...
A KÚRIÁRÓLJOGGYAKORLAT EGYSÉGESÍTŐ TEVÉKENYSÉGHATÁROZATOK EGYEDI ÜGYEKBENHATÁLYOS IRÁNYMUTATÁSOKSAJTÓFOTÓK, VIDEÓK, HANGANYAGOKNEMZETKÖZI KAPCSOLATOKUNIÓS PROJEKTEKFORUM SENTENTIARUM CURIAEGYAKORLATI TUDNIVALÓKKÖZÉRDEKŰ ADATOKHASZNOS OLDALAKA KÚRIA ÉVKÖNYVEIÚJ PTK. TANÁCSADÓI TESTÜLET VÉLEMÉNYEIKONZULTÁCIÓS TESTÜLETEK VÉLEMÉNYEIELÉRHETŐSÉGEK