Aktualitások
Tájékoztató a Pfv.I.22.057/2016. számú egyedi ügyről, öröklési szerződés érvénytelenségének megállapítása iránti perben
A Kúria öttagú tanácsának abban a kérdésben kellett állást foglalnia, hogy alaki okból érvényes vagy érvénytelen-e az az öröklési szerződés, melyen az egyik tanú aláírása nem olvasható, de a tanú személyét a másik tanú megnevezte, aki az aláírást a magáénak ismerte el. ...
Tájékoztató a Bfv.I.614/2016. számú ügyben hozott döntésről
Ha a bíróság az elbíráláskor hatályos büntetőtörvényt alkalmazza, annak minden, a terheltre releváns rendelkezését alkalmaznia kell; ha pedig az elbírálás időpontjában hatályos eljárási rendelkezések ezt írják elő, az ügyben a katonai büntetőeljárás szabályait kell alkalmazni. ...
Tájékoztató a Bfv.I.1.511/2016. szám alatt folyamatban volt jelentős ügyben hozott döntésről
A hatásköri szabályok és az indokolási kötelezettség megsértése folytán hatályon kívül helyezést eredményező eljárási szabálysértés valósul meg, ha a Büntető Törvénykönyv időbeli hatályának téves értelmezése folytán a járásbíróság törvényszék hatáskörébe tartozó ügyet bírál el. ...
Tájékoztató a Kfv.VI.37.731/2016. számú kamarai fegyelmi jelentős ügyben, a közérdekű bejelentőt a bejelentése megtétele miatt nem érheti hátrány, azonban fegyelmi eljárás alapján képezheti a bejelentés megtételének elkésettsége
A szabadalmi ügyvivő felperes 2013. augusztusában értesült arról, hogy veszély fenyegeti a hivatal részére átadott szabadalmakat. 2013. szeptember 11-én közérdekű bejelentést tett a szabadalmi dokumentumok letöltésének lehetőségéről, melynek ...
Tájékoztató a Kfv.VI.37.502/2016. számú jelentős ügyben, a hatóság mulasztása esetén a kérelmezett jog gyakorlása akkor illeti meg az ügyfelet, ha a jog gyakorlásához előírt további jogszabályi feltételek is teljesülnek
A felperes a tulajdonában álló lakóépület bontásának engedélyezését kérte az építésügyi hatóságtól, melyet az elutasított, mert a bontás műemlékvédelmi szempontból nem volt engedélyezhető, illetőleg a bontással érintett ingatlan kiemelten védett régészeti lelőhelyen helyezkedik el. A felperes fellebbezése nyomán eljárt alperes az elsőfokú határozatot helybenhagyta. ...
Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson elbírált Mfv.I.10.211/2016. számú ügyről munkavállaló azonnali hatályú felmondása tárgyában
A felperes traktoros munkakörben állt az alperes alkalmazásában. 2013. december 20-ától 2014. december 19-éig táppénzen volt. Táppénzre jogosultságának 2014. december 19-ei lejártát megelőzően a felperes az alperes egyik ügyvezetőjének ...
Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által elbírált ügyről, a munkaviszonyban általában – a felek írás- vagy olvasásképtelensége, illetve eltérő nyelvértése kivételével - írásba foglaltnak tekintendő az egyszerű okiratba foglalt jognyilatkozat is
A felperes 2011. január 31-én kelt munkaszerződés alapján tesztelő, üzleti szakértő munkakörben határozatlan idejű munkaviszonyban állt az alperes alkalmazásában. 2014. január 6-án a munkáltatóijogkör-gyakorló, J.L. és M.A. tulajdonos a felperest arról tájékoztatták, hogy a munkaviszonyát megszüntetik. 2014. január 31-én a munkáltatóijogkör-gyakorló szabadsága miatt a felperes M.A-t arról tájékoztatta, hogy aláírja a közös megegyezésről szóló megállapodást. A dokumentumra a munkáltató aláírásánál az alperes társaság céges bélyegzője és J.L. ügyvezető névbélyegzője került. ...
Tájékoztató a Kfv.VI.37.651/2016. számú orvosetikai határozattal kapcsolatos jelentős ügyben
A Magyar Orvosi Kamara területi szervezetének etikai bizottsága és az Országos Etikai Bizottság a kamara tagjával szemben jogosult etikai eljárás lefolytatására. A megyei orvosi kamara etikai bizottsága határozatával a felperest megrovás etikai büntetésben részesítette egy honlapon tett bejegyzése miatt. ...
Tájékoztató az Mfv.II.10.294/2016., valamint az Mfv.II.10.299/2016. számú ügyekről a munkahelyen töltött várakozási idő megítélése tárgyában
A felperesek munkaviszonyban álltak az alperessel autóbuszvezető munkakörben. 2000. október 17-én előterjesztett keresetükben annak megállapítását kérték, hogy a Kollektív Szerződés VII. fejezet, a munka díjazása 1/a. pontja és a 7. számú melléklet ...
A KÚRIÁRÓLJOGGYAKORLAT EGYSÉGESÍTŐ TEVÉKENYSÉGHATÁROZATOK EGYEDI ÜGYEKBENHATÁLYOS IRÁNYMUTATÁSOKSAJTÓFOTÓK, VIDEÓK, HANGANYAGOKNEMZETKÖZI KAPCSOLATOKUNIÓS PROJEKTEKFORUM SENTENTIARUM CURIAEGYAKORLATI TUDNIVALÓKKÖZÉRDEKŰ ADATOKHASZNOS OLDALAKA KÚRIA ÉVKÖNYVEIÚJ PTK. TANÁCSADÓI TESTÜLET VÉLEMÉNYEIELÉRHETŐSÉGEK