Gfv. VII.30.002/2019/6. számú határozat

Nyomtatóbarát változat

FELSZÁMOLÁSI ELJÁRÁS
FELSZÁMOLÁS

Tárgyszavak:
- Cstv. 27/A.§ (12)-(13) bekezdés
- felszámoló jogi képviselője
- teljesítési segéd

Végzés

A határozat száma: Gfv.VII.30.002/2019/6.

A határozathozatal dátuma: 2019. április 25.

A Kúria a Cstv. 27/A. § (12)-(13) bekezdésének állított megsértése kapcsán elsőként hangsúlyozza, hogy a jogi képviselő alkalmazásával a Cstv. 27/A. § (12) bekezdésének megsértése fel sem merülhet. A felszámoló ugyanis nem a felszámolási eljárás lefolytatását engedi át egy jogi képviselő peres eljárásban való eljárásra irányuló megbízásával, hanem képviselőt hatalmaz meg a bíróság előtti képviseletére.
A Cstv. 27/A. § (13) bekezdés a) bekezdése szerint a törvény lehetővé teszi a felszámoló számára – külön engedély nélkül – a feladatai ellátása érdekében polgári jogi jogviszony létesítését külön jogszabályban a felszámolási tevékenység végzésének feltételeként meghatározott szakképzettségen kívüli szakértelmet igénylő feladat ellátására. A Kúriának tehát azt kellett vizsgálnia, helytállóan helyezkedett-e arra az álláspontra az ítélőtábla, hogy a peres eljárásban a felszámoló képviseletének ellátása ilyen, „a külön jogszabályban a felszámolási tevékenység végzésének feltételeként meghatározott szakképzettségen kívüli szakértelmet igénylő feladat”, vagy sem.
A Kúria fenntartja a Gfv.X.30.193/2011/4. számú végzésében már kifejtett álláspontját. A felszámolói névjegyzékbe való felvétel feltételeként előírt jogi szakvizsgával rendelkező jogász foglalkoztatása nem jelenti feltétlenül azt, hogy ez a személy eleget tud tenni azoknak a feltételeknek, amelyeket a felszámolás során jogi képviselőként teljesíteni kell. A felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006. (V.14.) Korm. rendeletben foglalt feltételeket a jogalkotó annak biztosítására írta elő, hogy a felszámolásokat a megfelelő végzettséggel rendelkező szakemberek tudják lebonyolítani. A közgazdász-jogász-könyvvizsgáló, valamint a megfelelő szakképzettségű személy foglalkoztatása kötelező elrendelésének nem az a célja, hogy ezek a személyek végezzék valamennyi, a felszámoló szervezet által felszámolt gazdálkodó szervezet eljárásában a képzettségüknek megfelelő szakértői munkát, hanem az, hogy az adósok felszámolása során végzett munkát szakmailag felügyeljék, koordinálják, ellenőrizzék, és ezzel biztosítsák a szakmai színvonalat a felszámoló szervezet munkájában.
Jóllehet az rPp. 67. § (1) bekezdés i) bekezdésének alkalmazása során a bírósági gyakorlat a jogszabály szövegét úgy értelmezte, hogy a felszámoló szervezet gazdasági tevékenységével kapcsolatos pernek, illetve külön jogszabály által képviseletre felhatalmazottnak tekintette az adósok peres eljárásaiban a felszámoló által alkalmazott jogi szakvizsgával rendelkező jogászt, aki nem volt sem jogtanácsos, sem ügyvéd, helytállóan emelte ki a másodfokú bíróság – amellett, hogy az értelmezési gyakorlat téves volt – ez a Pp. rendelkezései alapján már nem tartható, mert a jogi szakvizsgával rendelkező jogász nem feleltethető meg az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. számú törvény (Ütv.) XII. fejezetében szabályozott kamarai jogtanácsosnak [Pp. 75. § (1) bekezdés b) pont]. Kamarai jogtanácsosként sem járhat el azonban a felszámolás alatt levő adósok pereiben [Ütv. 66. § (1)-(5) bekezdés].