Gfv. VII.30.068/2014/8. számú határozat

Nyomtatóbarát változat

ADÓSSÁGRENDEZÉSI ELJÁRÁS

Tárgyszavak:
- be nem jelentett hitelezői igény érvényesíthetőségének időpontja

Gfv.VII.30.068/2014/8.szám

Végzés

A határozathozatal dátuma: 2014. október 8.

„Az EBH 1999.129. számú határozatában a Legfelsőbb Bíróság azt a jogi álláspontot foglalta el: „A helyi önkormányzat ellen megindított adósságrendezési eljárásban határidőben be nem jelentett követeléseket csak az adósságrendezési eljárás befejezését követő két év elteltével lehet perben érvényesíteni. A korábban megindított pert a követelés időelőttisége miatt meg kell szüntetni [1996. évi XXV. tv. 10. § (2) bek., 11. § (4) bek., Pp. 130. § (1) bek., 157. §]”.

A Kúria felülvizsgálati tanácsa a jelen perben nem kíván eltérni az EBH 1999.129. számú elvi bírósági határozat szerinti jogértelmezéstől, ezért nem kezdeményezett jogegységi eljárást.
A hivatkozott EBH-ban kifejtettek értelmében a Har.tv.  11. § (4) bekezdés b) pontját akként kell értelmezni, hogy az a határidőn belül a pénzügyi gondnokhoz be nem jelentett, az adósságrendezés megindításának időpontjában fennálló követelések vonatkozásában kifejezetten kizárja az adósságrendezési eljárás alatt és az azt befejező két éven belül az igény érvényesítésének lehetőségét. Az ilyen követeléseket tehát csak az adósságrendezési eljárás befejezését követő két év elteltével lehet perben érvényesíteni. A korábban megindított pert a követelés időelőttisége miatt meg kell szüntetni.

A Kúria megítélése szerint a Har.tv. 11. § (4) bekezdés b) pontját a 11. § (1) bekezdésével összhangban az adósságrendezési eljárás céljára figyelemmel kell értelmezni. Az adósságrendezési eljárásnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy az önkormányzat az adósságait a hitelezőkkel újratárgyalhassa, gazdasági tevékenységét reorganizálja, fizetőképességét helyreállítsa. Ezen jogszabályi cél alapján az állapítható meg, hogy a Har.tv. idézett rendelkezései szerint az adósságrendezési eljárás tartama alatt kizárt az adósságrendezés kezdő időpontjában már létező, de a pénzügyi gondnoknak 60 napon belül be nem jelentett hitelezői igény érvényesítése iránti peres eljárás megindítása. Az adósságrendezési eljárás tartamát és az azt követő, törvényben meghatározott két évet egységnek kell tekinteni. Az eljárás jellegéből, a Har.tv. 11. § (1) bekezdéséből és (4)-(5) bekezdéseiből csak az a következtetés vonható le, a hitelezői igény bejelentése elmulasztásának szankciója az, hogy azt két évig nem érvényesíthetik az önkormányzattal szemben perindítás útján sem, illetve késedelmi kamatot sem érvényesíthetnek később a be nem jelentett követelésük után.”