Jpe.I.60.028/2021/4. számú határozat

Nyomtatóbarát változat


A Kúria
Jogegységi Panasz Tanácsának

végzése

Az ügy száma: Jpe.I.60.028/2021/4.

A felperes: a felperes neve (a felperes címe)

A felperes képviselője: Dr. Ravasz László ügyvéd (a felperesi képviselő címe)

Az alperesek:

az I. rendű alperes neve (az I. rendű alperes címe)

a II. rendű alperes neve (a II. rendű alperes címe)

Az alperesek képviselője: Dr. Dancs Gergely ügyvéd (az alperesi képviselő címe)

A per tárgya: végrehajtás megszüntetése

A jogegységi panaszt benyújtó fél: a felperes

A jogegységi panasszal támadott határozat száma: Pfv.I.21.135/2020/6. számú ítélet

A másodfokú bíróság neve és a jogerős határozat száma: Székesfehérvári Törvényszék 1.Pf.66/2020/6. számú ítélet

Az elsőfokú bíróság neve és határozatának száma: Dunaújvárosi Járásbíróság 6.P.20.085/2019/34.

Rendelkező rész

A Kúria a felperes jogegységi panaszát visszautasítja.

A végzés ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás

[1] A felperes a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 41/B. § (1) bekezdése alapján jogegységi panaszt terjesztett elő a Kúria Pfv.I.21.135/2020/6. számú ítélete ellen. Kérte az ítélet hatályon kívül helyezését és a Kúria új eljárásra és új határozat hozatalára utasítását. Álláspontja szerint a Kúria ítélete eltér a 6/2013. PJE és a 2/2014. PJE számú polgári jogegységi határozatokban foglaltaktól.

[2] A jogegységi panasz érdemben nem bírálható el.

[3] A jogegységi panasz eljárás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 50. § (1) bekezdése értelmében illetékköteles. A Bszi. 41/C. § (2) bekezdés h) pontja értelmében ugyanakkor a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (Pp.) költségkedvezményekre vonatkozó szabályai a jogegységi panasz eljárásban is irányadók. A jogegységi panasz előterjesztője csak arra vonatkozó mentesség vagy kedvezmény esetén mentesül az illetékfizetési kötelezettség alól.

[4] Mindezek értelmében tehát a Kúria álláspontja szerint a jogegységi panasz befogadásához elvárható, hogy a panaszos vagy hiánytalanul fizesse meg az illetéket, vagy nyújtson be teljes körű, szabályszerű, érdemben elbírálható költségmentességi kérelmet.

[5] Az előterjesztő illetéket nem rótt le, a jogegységi panaszban személyes költségmentesség engedélyezését kérte. Kérelméhez azonban nem mellékelte a költségmentesség és a költségfeljegyzési jog engedélyezésének alapjául szolgáló körülmények igazolásáról szóló 26/2017. (XII. 27.) IM rendelet (Kmr.) 10. § (3) bekezdésében meghatározott iratokat (a fizetési számlát vezető pénzforgalmi szolgáltató igazolását három hónapra visszamenőleg a fizetési számla egyenlegéről, valamint három hónapra visszamenőleg a fizetésiszámla-kivonatot). A hiányos költségmentesség engedélyezése iránti kérelmet ezért a Kúria, figyelemmel arra, hogy a jogegységi panasz eljárásban hiánypótlásnak nincs helye, a Jpe.I.60.028/2021/3. sz. végzésével elutasította.

[6] A jogegységi panasz előterjesztője tehát sem az illetékfizetési kötelezettségét nem teljesítette, sem elbírálásra alkalmas költségmentesség iránti kérelmet nem nyújtott be.

[7] A Kúria a jogegységi panaszt a Bszi. 41/C. § (6) bekezdés c) pontja alapján – hiánypótlási felhívás kiadását mellőzve – visszautasítja, ha az eljárási illetéket nem vagy hiányosan fizették meg.

[8] A fentiekre tekintettel a Kúria a jogegységi panaszt a Bszi. 41/C. § (6) bekezdés c) pontja alapján visszautasította.

[9] Az eljárás az Itv. 57. § (1) bekezdés a) pontja szerint illetékmentes.

[10] A végzés ellen sem a Bszi., sem más jogszabály nem biztosít jogorvoslatot.

Budapest, 2021. november 10.

Dr. Varga Zs. András s.k. a tanács elnöke,
Dr. Farkas Attila s.k. előadó bíró,
Dr. Patyi András s.k. bíró,
Dr. Szabó Klára s.k. bíró,
Dr. Suba Ildikó s.k. bíró,
Nyírőné dr. Kiss Ildikó s.k. bíró,
Dr. Tóth Kincső s.k. bíró,
Dr. Darák Péter s.k. bíró,
az aláírásban akadályozott Dr. Somogyi Gábor bíró helyett
Dr. Varga Zs. András s.k. a tanács elnöke,

Molnár Ferencné dr. s.k. bíró