PK 90.

Nyomtatóbarát változat

PK 90. szám*
Az örökös mindaddig, amíg a hagyatéki tartozásokat nem rendezték, a hagyatéki hitelezőknek a hagyatéki vagyontárgyak hasznaival is felel.

 

Az örökös az örökhagyó vagyonjogi személyiségének folytatója, akire a hagyaték a benne levő jogokkal és kötelezettségekkel együtt mint egység átszáll (universalis successor).

A hagyatéki tartozásokat és azok kielégítési sorrendjét a Ptk. 677-678. §-ai határozzák meg.

A hagyatéki tartozásokért való felelősség elsődleges módja a hagyatékkal (cum viribus) való felelősség, míg a hagyaték értékével (pro viribus) felelősség csupán másodlagos.

A Ptk. 679. §-ának (1) bekezdése ugyanis kimondja, hogy az örökös a hagyaték tárgyaival és annak hasznaival felel a hitelezőnek. Amennyiben a követelés érvényesítésekor a hagyaték tárgyai vagy hasznai nincsenek az örökös birtokában, annyiban az örökös öröksége erejéig egyéb vagyonával is felel.

Hasznokon természetszerűen a hagyatéki vagyontárgyaknak az öröklés megnyílta után keletkezett hasznait kell érteni, mert az öröklés megnyílta előtt beszedett hasznok nem haszonként, hanem hagyatéki vagyonként szállnak át az örökösre. A hasznokkal, illetőleg a hasznok erejéig való felelősség azt jelenti, hogy az örökös mindaddig, amíg a hagyatéki tartozásokat nem rendezték, a hagyatéki vagyontárgyak hasznaival is felel a hagyatéki hitelezőnek. A hitelező tehát nemcsak a hagyatéki vagyontárgyakból, hanem azok hasznaiból is kielégítést kereshet.

A hagyatéki vagyontárgyak meg nem levő hasznait a Ptk. 679. §-ának (2) bekezdése szerint csak annyiban lehet az örökös felelősségének megállapításánál számításba venni, amennyiben az örökös ezektől neki felróható okból esett el.

 

* Nem csak a régi, hanem az új Ptk. alkalmazása körében is megfelelően irányadó: vö. 1/2014. PJE határozat 1. pont.