Szolgáltatások

Nyomtatóbarát változat

A Könyvtár alapvető feladata a 1997. évi CXL. tv. és a 2011. évi CLXI tv. alapján, a kúriai ítélkező munkát támogatása. Ennek a feladatnak a könyvtári állomány gyűjtésével, feltárásával, gondozásával, rendelkezésre bocsátásával, magas színvonalú könyvtári információs tevékenység és szolgáltatások nyújtásával tesz eleget.

A Könyvtár a Kúria ítélkezési tevékenységének feltételeit támogató szervezeti egység.

A Könyvtár szolgáltatásait elsősorban a Kúria dolgozói vehetik igénybe.

A Könyvtárat a Kúria elnöke felhatalmazása alapján, a könyvtárvezető külön engedélyével mások – igazságügyi szervek dolgozói, ügyvédek, közjegyzők, az egyetemek állam- és jogtudományi karán oktatók és a jogtudomány területén kutatók, egyetemi hallgatók – is látogathatják, és állományát helyben használhatják.

A Könyvtár látogatásához az olvasó külön beiratkozására nincs szükség, az arra való jogosultságot a bírói, illetőleg igazságügyi alkalmazotti jogviszony biztosítja. A látogatáshoz való jogosultságot felkérésre igazolni kell.

A Kúria Tőry Gusztáv Jog Szakkönyvtárában igénybe vehető térítésmentes szolgáltatások:

1.    helyben használat
2.    kölcsönzés, hosszabbítás, előjegyzés
3.    könyvtárközi kölcsönzés
4.    katalógus használat: cédula és online
5.    könyvtári reprográfia, digitalizálás: szkennelés és digitális fényképezés
6.    könyvtári számítógépes munkaállomás használata és jogi online adatbázisok elérése
7.    szaktájékoztatás az állományról, az elérhető adatbázisokról.

1.  Helybenhasználat

 • A Könyvtárban elhelyezett könyvek és időszaki kiadványok a könyvtárosok segítségével szabadon használhatók.
 • A Könyvtár nyilvános olvasói számítógépét korlátozás nélkül használhatják az arra jogosultak.
 • A Kúria és a Könyvtár számára előfizetett adatbázisok a könyvtári olvasói számítógépeken elektronikusan hozzáférhetőek.

2.  Kölcsönzés, hosszabbítás, előjegyzés

Könyvtári dokumentumot a Könyvtárból csak elismervény ellenében lehet kölcsönvenni. A Könyvtárból könyvtári dokumentumot (könyv, időszaki kiadvány stb.) kizárólag a Kúria munkatársai kölcsönözhetnek.

Az időszaki kiadványok legutolsó számai kizárólag a Könyvtárban olvashatók, és a következő szám megjelenéséig nem kölcsönözhetők.

Kölcsönzés típusai:

 • tartós kölcsönzés
 • rövidtávú kölcsönzés
 • esti, hétvégi kölcsönzés.

A kölcsönzési határidő:

 • időszaki kiadványok - napilapok, hetilapok, szakfolyóiratok, közlönyök – 1 hét (rövidtávú), amely további egy héttel meghosszabbítható
 • könyvek – 1 hónap (rövidtávú), amely további egy hónappal meghosszabbítható
 • indokolt esetben esti/hétvégi kölcsönzés (időszaki kiadványok és könyvek).

Helyben használható, nem kölcsönözhető dokumentumok

 • az egy példányban meglévő dokumentumok
 • az 1945 előtt megjelent dokumentumok
 • kurrens időszaki kiadványok legfrissebb számai
 • kézikönyvtári dokumentumok

A nem kölcsönözhető dokumentumokat a nyitva tartás ideje alatt helyben használhatják az olvasók, illetve igénybe vehetik a térítésmentes másolás lehetőségét. Indokolt esetben a nem kölcsönözhető dokumentumok a könyvtáros mérlegelése alapján 1 hétre vagy hétvégére, estére kiadható.

Ha a dokumentumot kikölcsönözték, az előjegyezhető.

3.  Könyvtárközi kölcsönzés

Amennyiben a kért mű nincs meg a Könyvtár állományában, az olvasó könyvtárközi kölcsönzést is igényelhet.

A könyvtárközi kölcsönzést a Könyvtár valamennyi kölcsönzésre jogosult olvasója igénybe veheti. A belföldi dokumentumkölcsönzés ingyenes, a visszaküldés postaköltségét a Kúria biztosítja. A másolatok árát a szolgáltató könyvtár állapítja meg, azt a kérő olvasónak meg kell térítenie. Külföldről csak olyan dokumentum kérhető meg könyvtárközi kölcsönzés keretében, amely a magyarországi könyvtári rendszerben nem található meg, a díja a kérő olvasót terheli.

4.  Katalógus használat: cédula és online

A látogató jogosult az állományfeltáró eszközök használatára. A Könyvtár a hagyományos cédulakatalógus mellett online számítógépes katalógust épít. A Bírósági Integrált Könyvtári Rendszer állománya a bírósági könyvtárak online közös katalógusán keresztül érhető el a felhasználók számára.

Az Országos Bírósági Könyvtári Katalógus elérhetősége:
https://corvina.birosag.hu/WebPac/CorvinaWeb

5.  Könyvtári reprográfia, digitalizálás: szkennelés és digitális fényképezés

A Könyvtárban térítésmentes a nyomtatás, és a Könyvtár állományában lévő dokumentumok díjmentesen fénymásolhatók és digitalizálhatók (szkenner és digitális fényképezőgép segítségével) a szerzői jogok figyelembe vételével. A másolásért, valamint a szerzői jogok betartásáért a másolást végző könyvtáros és a felhasználó felel.

Az eszközök használatára csak a Könyvtár dolgozói jogosultak.

Az olvasók, a kölcsönzők a könyvtári dokumentumokból (pl. a kapcsos rendszerű, szétnyitható stb.) nem vehetnek ki lapokat. Szükség esetén azokból fénymásolat készítését kérhetik a könyvtárostól.

Nem végezhető el a fénymásolás olyan dokumentumból, amelynek állaga emiatt romlana.

A kért fénymásolat terjedelme a 30 oldalt nem haladhatja meg. Ennél nagyobb terjedelmű másolat készítése a Kúria Nyomdájának segítségével készíttethető.

6.  Könyvtári számítógépes munkaállomás használata és jogi online adatbázisok elérése

A Könyvtári olvasói munkaállomás a könyvtárhasználatra jogosult felhasználók számára vehető igénybe.

A könyvtárosok készséggel nyújtanak segítséget az elektronikus katalógusok és adatbázisok használatában.

7.  Szaktájékoztatás az állománnyal, az elérhető adatbázisokkal kapcsolatban

a)    Technikai referensz szolgálat
b)    Témafigyelés
c)    Irodalomkutatás