Köf.5.037/2021/8. számú határozat

Nyomtatóbarát változat

A Kúria
Önkormányzati Tanácsának

végzése

Az ügy száma: Köf.5037/2021/8.

A tanács tagja: Dr. Patyi András a tanács elnöke, Dr. Varga Eszter előadó bíró, Dr. Balogh Zsolt bíró, Dr. Horváth Tamás bíró, Dr. Varga Zs. András bíró

Az indítványozó: Pest Megyei Kormányhivatal (...)

Az indítványozó képviselője: Dr. Danka Ferenc főosztályvezető

Az érintett önkormányzat: Nagymaros Város Önkormányzat (...)

Az ügy tárgya: önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközésének vizsgálata

Rendelkező rész

A Kúria Önkormányzati Tanácsa Nagymaros Város Önkormányzata Képviselő-testületének Nagymaros város közigazgatási területén a súlykorlátozáshoz kötött behajtás rendjéről szóló 6/2019. (IV. 9.) önkormányzati rendelete más jogszabályba ütközésének vizsgálatára indult eljárást megszünteti.

A végzés ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás

Az indítvány alapjául szolgáló tényállás

[1] Az indítványozó Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 132. § (3) bekezdés b) pontjában biztosított jogkörében eljárva felülvizsgálta Nagymaros Város Önkormányzata Képviselő-testületének Nagymaros város közigazgatási területén a súlykorlátozáshoz kötött behajtás rendjéről szóló 6/2019. (IV. 9.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Ör.). A törvényességi felügyeleti eljárás során az indítványozó megállapította, hogy az Ör. 7. §-ában és 3. számú mellékletében szabályozott útfenntartási hozzájárulási díj előírására a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény – figyelemmel a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 29. § (1) bekezdésére – a helyi önkormányzat számára nem ad felhatalmazást.

[2] Az indítványozó a fentiek okán törvényességi felhívással élt, melyben foglaltaknak az érintett önkormányzat nem tett eleget.

Az indítvány és az önkormányzat nyilatkozata

[3] Az indítványozó a 2021. november 17. napján kelt beadványában a Kúria Önkormányzati Tanácsának (a továbbiakban: Önkormányzati Tanács) eljárását kezdeményezte és indítványozta, hogy az Önkormányzati Tanács – a törvényességi felhívásban részletezett okból – az Ör. 7. §-át és 3. számú mellékletét semmisítse meg.

[4] Az érintett önkormányzat 2021. december 15. napján úgy nyilatkozott, hogy a 9/2021. (XII. 1.) rendeletével az Ör.-t módosította akként, hogy az Ör. 7. §-a és 3. számú melléklete hatályát vesztette.

[5] Az Önkormányzati Tanács 6. számú felhívására, az indítványozó 2022. január 27. napján úgy nyilatkozott, hogy az érintett önkormányzat a törvényes állapotot helyreállította. Erre tekintettel a továbbiakban az indítványát nem tartotta fenn, kérte az eljárás megszüntetését.

Az Önkormányzati Tanács döntésének indokolása

[6] A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 139. §-a alapján, az Önkormányzati Tanács eljárásában a normakontroll sajátosságaira figyelemmel alkalmazza a Kp. általános szabályait, így az elállásra és az eljárás megszüntetésére vonatkozó szabályokat is.

[7] A Kp. 44. §-a alapján a felperes keresetétől az alperes hozzájárulása nélkül, a tárgyalás berekesztéséig elállhat. Az elállás a tárgyalást megelőzően írásban vagy a tárgyaláson szóban is bejelenthető. Ha a bíróság nem tart tárgyalást, elállni a bíróság ítéletének meghozataláig lehet.

[8] A Kp. 81. § (1) bekezdés c) pontja értelmében, a bíróság az eljárást bármely szakaszában megszünteti, ha a felperes keresetétől elállt.

[9] A kifejtettek alapján az Önkormányzati Tanács a Kp. 139. §-a alapján alkalmazandó 81. § (1) bekezdése c) pontja alapján a jelen normakontroll eljárását megszüntette.

Záró rész

[10] Az Önkormányzati Tanács a végzését a Kp. 141. § (2) bekezdése alapján tárgyaláson kívül hozta meg.

[11] A Kp. 141. § (4) bekezdése alapján az önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközésének vizsgálatára irányuló eljárásban a feleket teljes költségmentesség illeti meg és saját költségeiket maguk viselik.

[12] A végzés elleni jogorvoslatot a Kp. 116. § d) pontja és a 146. § (5) bekezdése zárja ki.

Budapest, 2022. február 15.

Dr. Patyi András sk. a tanács elnöke,
Dr. Varga Eszter sk. előadó bíró,
Dr. Balogh Zsolt sk. bíró,
Dr. Horváth Tamás sk. bíró,
Dr. Varga Zs. András sk. bíró