Köf.5.043/2021/4. számú határozat

Nyomtatóbarát változat

A Kúria
Önkormányzati Tanácsának

végzése

Az ügy száma: Köf.5043/2021/4.

A tanács tagja: Dr. Patyi András a tanács elnöke, Dr. Horváth Tamás előadó bíró, Dr. Balogh Zsolt bíró, Dr. Varga Eszter bíró, Dr. Varga Zs. András bíró

Az indítványozó: Pest Megyei Kormányhivatal (1052 Budapest, Városház u. 7.)

Az indítványozó képviselője: Dr. Danka Ferenc főosztályvezető

Az érintett önkormányzat: Piliscsaba Város Önkormányzat (2081 Piliscsaba, Kinizsi Pál utca 1-3.)

Az ügy tárgya: önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközésének vizsgálata

Rendelkező rész

A Kúria Önkormányzati Tanácsa Piliscsaba Város önkormányzata Képviselő-testületének a járművek közlekedésének önkormányzati tulajdonú utakon történő súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és felhasználásának rendjéről szóló 18/2018. (IX. 18.) önkormányzati rendelete más jogszabályba ütközésének vizsgálatára indult eljárást megszünteti.

A végzés ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás

Az indítvány alapjául szolgáló tényállás

[1] Az indítványozó Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 132. § (3) bekezdés b) pontjában biztosított jogkörében eljárva felülvizsgálta Piliscsaba Város önkormányzata Képviselő-testületének a járművek közlekedésének önkormányzati tulajdonú utakon történő súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és felhasználásának rendjéről szóló 18/2018. (IX. 18.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Ör.). A törvényességi felügyeleti eljárás során az indítványozó megállapította, hogy az Ör. 5. címének „és díjára” szövegrésze, 6. §-ának (4)–(5) bekezdése, 6. címének „és díja" szövegrésze, 7. §-ának (2)–(5) bekezdése, 7. címének „és díja” szövegrésze és 8. §-a jogszabálysértő, mivel a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) nem hatalmazza fel a helyi önkormányzatot arra, hogy az általa létesített közút közlekedési célú használatáért, illetve annak fokozott igénybevételéért úthasználati díjat állapítson meg.

[2] Az indítványozó a fentiek okán törvényességi felhívással élt, melyben foglaltaknak az érintett önkormányzat nem tett eleget.

Az indítvány és az önkormányzat védirata

[3] Az indítványozó a 2021. december 9. napján kelt beadványában a Kúria Önkormányzati Tanácsának (a továbbiakban: Önkormányzati Tanács) eljárását kezdeményezte és indítványozta, hogy az Önkormányzati Tanács – a törvényességi felhívásban részletezett okból – az Ör. 5. címe „és díjára” szövegrészének, 6. §-a (4)–(5) bekezdésének, 6. címe „és díja" szövegrészének, 7. §-a (2)–(5) bekezdésének, 7. címe „és díja” szövegrészének és 8. §-ának más jogszabállyal való összhangját vizsgálja felül és e rendelkezéseket semmisítse meg. Az érintett önkormányzat képviselő-testülete 2021. december 14. napján tartott ülésén hozott 21/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendeletével hatályon kívül helyezte az Ör.-t. Az indítványozó 2022. január 19-én kelt beadványában úgy nyilatkozott, hogy mivel az Ör. hatályon kívül helyezésével az érintett önkormányzat a törvényes állapotot helyreállította, a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 44. §-a és 140. § (1) bekezdése alapján az indítványtól való elállásról döntött. Erre tekintettel kérte az eljárás megszüntetését.

Az Önkormányzati Tanács döntésének indokolása

[4] A Kp. 139. §-a alapján az Önkormányzati Tanács eljárásában a normakontroll sajátosságaira figyelemmel alkalmazza a Kp. általános szabályait, így az elállásra és az eljárás megszüntetésére vonatkozó szabályokat is. A Kp. 44. §-a alapján a felperes keresetétől az alperes hozzájárulása nélkül, a tárgyalás berekesztéséig elállhat. Az elállás a tárgyalást megelőzően írásban vagy a tárgyaláson szóban is bejelenthető. Ha a bíróság nem tart tárgyalást, elállni a bíróság ítéletének meghozataláig lehet. A Kp. 81. § (1) bekezdés c) pontja értelmében, a bíróság az eljárást bármely szakaszában megszünteti, ha a felperes keresetétől elállt. A kifejtettek alapján az Önkormányzati Tanács a Kp. 139. §-a alapján alkalmazandó 81. § (1) bekezdése c) pontja alapján az Ör. egyes rendelkezései más jogszabályba ütközésének vizsgálatára indult eljárását megszüntette.

Záró rész

[5] Az Önkormányzati Tanács a végzését a Kp. 141. § (2) bekezdése alapján tárgyaláson kívül hozta meg.

[6] A Kp. 141. § (4) bekezdése alapján az önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközésének vizsgálatára irányuló eljárásban a feleket teljes költségmentesség illeti meg és saját költségeiket maguk viselik.

[7] A végzés elleni jogorvoslatot a Kp. 116. § d) pontja és a 146. § (5) bekezdése zárja ki.

Budapest, 2022. február 1.

Dr. Patyi András s.k. a tanács elnöke
Dr. Horváth Tamás s.k. előadó bíró
Dr. Balogh Zsolt s.k. bíró
Dr. Varga Eszter s.k. bíró
Dr. Varga Zs. András s.k. bíró