Tájékoztató megbízási díj megfizetése tárgyában a Kúria Mfv.II.10.516/2017. számú ügyében

Nyomtatóbarát változat
Dátum: 
2018. május 22.

A fegyveres szerv munkáltató utasítása alapján a felperes ugyan esetenként köteles ellátni a helyszínelői feladatokat is, ugyanakkor a beosztáshoz nem tartozó feladat tartós ellátása nem maradhat ellentételezés nélkül. Amennyiben a hivatásos szolgálati viszonyban álló tartósan a beosztásához nem tartozó magasabb besorolású beosztást lát el, többletdíjazásra jogosult, amelynek mértékét az eljáró bíróságok a Hszt. 50. § (4) bekezdésében foglalt korlátokon belül okszerű mérlegeléssel állapíthatják meg.

A felperes 2010. március 30-tól 2014. január 31-ig az alperes Rendőr-főkapitányságon forgalom-ellenőrző járőr beosztásban állt hivatásos szolgálati jogviszonyban. Munkaköri leírása ellátandó feladatként tartalmazta az anyagi káros, személyi sérülés nélküli balesetek helyszíni eljárásának lefolytatását. A felperes a perbeli időszakban havonta eltérő mértékben baleseti helyszínelést végzett, amelynek ellentételezésére nem került sor.
A felperes a szolgálati panaszának elutasítását követően előterjesztett keresetében 2012. január 1-től 2014. január 31-ig terjedő időszakra elsődlegesen illetmény-különbözet, másodlagosan megbízási díj megfizetésére kérte kötelezni az alperest. Az alperes a kereset elutasítását kérte.
Az elsőfokú bíróság ítéletével kötelezte az alperest 753.660 forint megbízási díj és ezen összeg 2013. január 1-től a kifizetésig számított késedelmi kamatának megfizetésére. Az alperes fellebbezése alapján eljárt másodfokú bíróság ítéletével az elsőfokú bíróság ítéletének nem fellebbezett részét nem érintette, az ítélet fellebbezett részét helybenhagyta. Az alperes felülvizsgálati kérelmében a jogerős ítélet hatályon kívül helyezését és a jogszabályoknak megfelelő határozat meghozatalát kérte.
A Kúria az alperes felülvizsgálati kérelmét nem találta megalapozottnak.
A felperesnek a közrendvédelmi és közlekedés rendészeti osztály őr és járőrszolgálati alosztály forgalom ellenőrző járőreként a munkaköri leírásban foglaltakon túlmenően el kellett látnia azokat a szolgálati feladatokat is, amelyeket a rendőri szervekre kötelezően alkalmazandó jogszabályok és utasítások a beosztások ellátása tekintetében meghatároznak. A felperes így a rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011.(IX.22.) BM rendelet 12.§-a szerint volt köteles eljárni a közlekedési balesetek helyszínén a helyszín biztosítására vonatkozó általános szabályok szerint és feladatát képezte valamennyi elsődleges intézkedés megtétele. A járőri beosztás alapján tehát feladata  a helyszín biztosítása, a forgalom elterelés volt, amely nem volt azonos a 65/2011.(XII.30.) BM rendelet 1. számú mellékletének 73-74. pontjában meghatározott helyszínelői, illetőleg helyszínelői és balesetvizsgálói beosztásba tartozó feladatokkal. A felperes a felülvizsgálati ellenkérelmében helytállóan hivatkozott a 30/2011.(IX.22.) BM rendelet 70. § rendelkezésére, amely meghatározza a járőr szolgálati formát, annak típusait, e meghatározásban nem szerepelteti a helyszínelői eljárás lefolytatásának lehetőségét. Peradat ugyanakkor, hogy a felperes munkaköri leírásában ellátandó feladatként szerepeltette az anyagi káros, személyi sérülés nélküli balesetek helyszíni eljárásának lefolytatását, amely tevékenység ellátását az alperes felülvizsgálati kérelmében hivatkozott 60/2010.(OT.34.) ORFK utasítás 14. és 15. pontja sem zárt ki. Minthogy a BM. rendelet az adott munkakörre kogens módon határozza meg az ellátandó feladatok körét, a munkáltatónak ehhez képest kell meghatároznia a munkaköri leírás tartalmát, az abban foglaltakat korlátlanul nem bővítheti. A munkaköri leírás tehát nem tartalmazhat a kinevezésben meghatározott beosztáshoz nem tartozó általánosan ellátandó feladatot, mint a beosztás részét.

Budapest, 2018. május 22.   

A Kúria Sajtótitkársága