Az új Pp. jogértelmezési kérdései

A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 2018. január 1-jén lépett hatályba. A törvény eddig is számos értelmezési kérdést vetett fel. A Kúria elnöke ezért, az új eljárási kódex értelmezési nehézségeket jelentő rendelkezéseinek megvitatása, a későbbiekben pedig a gyakorlat által felvetett kérdések megválaszolása érdekében egy konzultációs testület felállításáról rendelkezett.

A testületet dr. Orosz Árpád, a Polgári Kollégium tanácselnöke vezeti. Tagjai nagy gyakorlattal rendelkező és a polgári eljárásjogot kiválóan ismerő bírók, akik a testületben való részvételükkel a magyarországi bírósági szintek mindegyikét képviselik.

A konzultációs testület a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 27/A. §-ának hatályba lépéséig 82 állásfoglalást tett közzé, amelyek nem voltak kötelezők, csupán iránymutatásokat fogalmaznak meg a felmerülő kérdések lehetséges értelmezésével kapcsolatban.

A testület az újonnan felmerülő kérdéseket is folyamatosan megvitatja és ha a joggyakorlat egységesítése érdekében indokoltnak tartja, a véleményét továbbítja a Kúria szakági elnökhelyettesének annak érdekében, hogy az adott jogértelmezési kérdésben a Polgári Kollégium foglaljon állást.

Bíró tagok:

Dr. Balogh Zoltán kollégiumvezető, Kecskeméti Törvényszék
Dr. Baloginé dr. Faiszt Judit kúriai tanácselnök
Dr. Bartus Erika ítélőtáblai tanácselnök, Győri Ítélőtábla
Dr. Cseh Attila kúriai bíró
Dr. Drexlerné dr. Karcub Edit ítélőtáblai tanácselnök, Debreceni Ítélőtábla
Dr. Dzsula Marianna kúriai bíró
Dr. Farkas Attila kúriai tanácselnök
Kostyákné dr. Vass Ágnes törvényszéki tanácselnök, Nyíregyházi Törvényszék
Dr. Kovács Helga Mariann ítélőtáblai bíró, Fővárosi Ítélőtábla
Dr. Madarász Anna kúriai bíró
Dr. Orosz Árpád kúriai tanácselnök
Dr. Puskás Péter kúriai tanácselnök
Dr. Sifter Ágnes törvényszéki tanácselnök, Zalaegerszegi Törvényszék
Dr. Szabolcsi-Varga Krisztina törvényszéki tanácselnök, Budapest Környéki Törvényszék
Dr. Szabó Klára kúriai tanácselnök
Dr. Szeghő Katalin ítélőtáblai kollégiumvezető, Szegedi Ítélőtábla
Dr. Tolnai Ildikó ítélőtáblai kollégiumvezető, Pécsi Ítélőtábla
Dr. Varga Edit Mária kúriai bíró
Vargáné dr. Gerényi Mónika csoportvezető-helyettes kerületi bírósági bíró, Pesti Központi Kerületi Bíróság

A testület koordinátora:

Dr. Kun Péter Kúriára beosztott bíró

A testület segítői:

Dr. Gelencsér Dániel bírósági titkár
Kis Roxána bírósági tisztviselő

Az új Pp. jogértelmezési kérdéseivel foglalkozó konzultációs testület ülésén elfogadott állásfoglalások (2018. március 23.)

37.
I. Amennyiben a gyámhatóságot a perben olyan személy képviseli, akinek képviseleti joga a Ptk. 3:30. §-án, vagy önálló kiadmányozási jogon alapul, és ezt a keresetlevélben igazolja, a Pp. 431. § (4) bekezdése nem alkalmazható.
II. A Pp. 431. § (4) bekezdés kizárólag a természetes személy fél által a per vitelére adott meghatalmazásra vonatkozik, a nem természetes személy (gyámhivatal) által adott meghatalmazásra a Pp. 65. § e) pontját kell alkalmazni.
III. Az ügyész képviseleti joga jogszabályon alapul, ezért a perbeli eljárásához meghatalmazásra nincs szükség.

A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (Korm.r.) 8. § (1) bekezdése szerint a gyámhivatal pert indíthat, illetve kezdeményezhet – többek között – a gondnokság alá helyezés, annak fenntartása, megszüntetése, a cselekvőképességet részlegesen korlátozó gondnokság cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokságra változtatása, a cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság cselekvőképességet részlegesen korlátozó gondnokság alá helyezésre módosítása, a cselekvőképességet részlegesen korlátozó gondnokság esetén a gondnokolt által önállóan nem gyakorolható ügycsoportok módosítása, a választójogból való kizárás, valamint a választójogból való kizárás megszüntetése iránt.

A gondnoksági per kezdeményezésére tehát a gyámhivatalnak van hatásköre, amelyet a Korm.r. 1. § (1) bekezdés b) pontja szerint a fővárosi és megyei kormányhivatal gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala gyakorol.

A fentiek szerint tehát a jogszabály nem az eljárásra jogosult személyt, hanem a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalt jelöli meg a hatáskör címzettjének.

Ennek megfelelően a fenti rendelkezések alapján a perbeli képviseletre meghatalmazás nélkül jogosultak a közigazgatási szervek jogszabály által képviseleti joggal, kiadmányozási joggal felruházott tisztviselői, illetve az arra hatáskörrel rendelkező személy írásbeli meghatalmazása alapján a meghatalmazott tisztségviselői. A meghatalmazás nem természetes személy féltől, hanem a hatáskörrel bíró szervtől származik akkor is, ha azt a nem természetes személy nevében eljáró (pl. szervezeti) képviselő írja alá, ezért arra vonatkozóan a Pp. 431. § (4) bekezdése nem alkalmazható.

A személyi állapotot érintő pert indító ügyész, mint absztrakt közjogi jogalany (2/2012. KMPJE) eljárási joga jogszabályon [különösen: ügyészségről szóló 2011. évi CLXIII. törvény, az ügyészség közérdekvédelmi feladatairól szóló 3/2012. (I. 6.) LÜ utasítás, Pp., Ptk. stb.] alapul, nincs szükség ezért az eljáró ügyész meghatalmazására, következésképpen a Pp. 431. § (4) bekezdése e körben sem alkalmazható.

[Pp. 431. § (4) bek.]

 

36.
A gondnoksági perekben kirendelt ügygondnok képviselőnek minősül, de nem vonatkoznak rá a kötelező jogi képviselet szabályai. Az ügygondnok nem az általa képviselt alperes helyett, hanem mellette jár el, a kirendelése akkor sem mellőzhető, ha az alperes jogi képviselőt bíz meg.

A Pp. 429. §-a értelmében a gondnoksági perek személyi állapotot érintő perek, amelyekben a 430. § alapján a Pp. rendelkezéseit a XXXI. és XXXII. Fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. A Pp. 438. § (2) bekezdése a felek jogállása és képviselete címszó alatt arról rendelkezik, hogy a perben az alperes részére a keresetlevél kézbesítésével egyidejűleg ügygondnokot kell kirendelni. A Pp. 77. § (2) bekezdése szerint a bíróság ügygondnokként ügyvédet vagy ügyvédi irodát rendelhet ki. A (3) bekezdés alapján az ügygondnokot a perben – a (4) bekezdésben foglalt kivételekkel – a per vitelére meghatalmazott jogállása illeti meg.

A hivatkozott rendelkezések értelmében az ügygondnok az alperes képviselőjének minősül, az ügygondnoki képviselet a perbeli képviselet speciális formája, az ügygondnok – speciális jogállására figyelemmel – nem minősül a Pp. értelmében jogi képviselőnek. Az ügygondnok kirendelésének garanciális jogvédelmi funkciója van, és mivel a Pp. 438. § (1) bekezdése szerint a perben az alperes teljes perbeli cselekvőképességgel rendelkezik, valamennyi perbeli cselekményt önállóan is megtehet (pl. ellenkérelmet, fellebbezést terjeszthet elő). Az ügygondnok így nem az általa képviselt alperes helyett, hanem mellette jár el. Erre tekintettel az ügygondnoki képviselet olyan kényszerképviselet, amely nem azonos sem a jogi képviselővel történő eljárás választásával, sem a kötelező jogi képviselettel. Nincs akadálya annak, hogy az alperes jogi képviselőt hatalmazzon meg, azonban az ügygondnok kirendelése – a garanciális jogvédelmi funkció érvényesülése érdekében – ekkor sem mellőzhető.

[Pp. 77. §, 429. §, 430. §, 438. §]

 

35.
A gyámhivatal által teljes tartalommal, de a nyomtatvány mellőzésével benyújtott keresetlevél csak akkor tekinthető szabályszerűen előterjesztettnek, ha a gyámhivatal jogi képviselővel jár el. Minden más esetben a gyámhivatalnak a keresetlevelet nyomtatványon, elektronikus úton kell előterjesztenie.

A járásbíróság hatáskörébe tartozó ügyben jogi képviselő nélkül eljáró félnek a jogszabályban meghatározott nyomtatványon kell a keresetlevelet előterjesztenie [Pp. 246. § (1) bekezdés a) pont]. A gyámhatóságra (gyámhivatalra) vonatkozó kivételről a Pp. nem rendelkezik.

Amennyiben tehát a gyámhatóság a járásbíróság hatáskörébe tartozó perben jogi képviselő nélkül eljárva nyújt be keresetlevelet, azt az e célra rendszeresített nyomtatványon kell előterjesztenie. Ha azonban a gyámhatóság a Pp. 65. §-a, 75. §-a és 244. § (3) bekezdése szerinti jogi képviselővel jár el, a keresetlevél nyomtatványon való előterjesztése nem kötelező.

[Pp. 65. §, 75. §, 244. § (3) bek., 246. § (1) bek. a) pont]

 

34.
I. Nem lehet visszautasítani a keresetlevelet, ha a fél annak a Pp. 170. § (1)-(3) bekezdéseiben írt szerkezeti egységeit nem látta el külön címekkel, de az felismerhetően, egymástól elkülönülten tartalmazza mindhárom szerkezeti egységet.
II. A Pp. 170. § (1)-(3) bekezdései az egyes szerkezeti egységeken belül a keresetlevél tartalmi elemei vonatkozásában nem állapítanak meg sorrendet.

A keresetlevél tagolása és kötelező tartalmi elemei tekintetében a Pp. 170. §-a szigorú követelményeket támaszt. Az alperesnek a keresetlevél alapján kell majd a szintén szigorú alaki és tartalmi követelményeknek megfelelő írásbeli ellenkérelmét előadnia, és a bíróságnak is ezen, sok esetben igen terjedelmes iratanyag alapján kell dolgoznia és eligazodnia. A későbbiekben, az eljárás folyamán már nincs mód a keresetlevél további pontosítására, a homályos részeinek a tisztázására, mert a perfelvételi tárgyalás és az ott már megvalósuló anyagi pervezetés nem ezt a célt szolgálja. A miniszteri indokolás által hangsúlyozott professzionális pervitel, valamint a perkoncentráció és a felek eljárástámogatási kötelezettségének alapelve [Pp. 3. §, 4. § (1) bek.] is alátámasztja azt az álláspontot, hogy a Pp. alapján ebben a tekintetben is a korábbiaknál lényegesen nagyobb odafigyelés és precizitás várható el a felektől, illetve a jogi képviselőktől az eljárás során.

Az ismertetett jogalkotói célkitűzésekre figyelemmel a gyakorlatban kérdésként merült fel, hogy a keresetlevélben hogyan kell megjelenniük az egyes szerkezeti egységeknek, valamint az is, hogy a 170. §-ban szereplő felsorolások sorrendet is jelentenek-e a keresetlevél tartalmi elemei tekintetében. Mindezekből következik továbbá az a kérdés is, hogy a szerkezeti elemek, illetve a tartalmi elemek nem „megfelelő” feltüntetése elvezethet-e a keresetlevél visszautasításához.

A Pp. a keresetlevelet három, egymást logikus sorrendben követő szerkezeti egységre bontja (bevezető, érdemi és záró rész). A keresetlevél szerkezeti egységekre való felbontásával a jogalkotó az ismertetett célok elérése érdekében a keresetlevél áttekinthetővé tételével a perek hatékony lezárását kívánta előmozdítani. A Pp.-ben szereplő szerkezeti tagolásból azonban – erre vonatkozó kifejezett jogszabályi előírás hiányában – nem következik, hogy a felperesnek minden szerkezeti egységet külön címmel kell ellátnia, elegendő, ha a keresetlevél felismerhetően, jól áttekinthetően tartalmazza mindhárom szerkezeti egységet.

A Pp. 170. §-a bekezdésenként, a már elemzett tartalmi egységek szerinti bontásban, felsorolásszerűen jeleníti meg az egyes tartalmi elemeket. E körben fontos utalni arra: a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet 46. § (1) bekezdése szerint a szakaszt és a bekezdést pontokra kell tagolni, ha a szakaszba vagy bekezdésbe foglalt mondat felsorolást tartalmaz, a felsorolás bármely két eleme között azonos logikai kapcsolat áll fenn, és ez a jogszabály áttekinthetőségét elősegíti. Az idézett szabályból következően a 170. § (1)-(3) bekezdéseiben szereplő „tagolási szabályból” (felsorolásból) önmagában nem következik az elemek sorrendisége. Ehhez további, kifejezetten a felsorolás egyes elemeinek sorrendjét kimondó rendelkezésre lenne szükség. A keresetlevélre vonatkozó rendelkezések az egyes tartalmi elemek kötelező sorrendjét nem mondják ki.

A keresetlevél visszautasításáról a Pp. 176. §-a rendelkezik. E § (1) bekezdés j) pontja egyértelmű: akkor kell visszautasítani a keresetlevelet, ha az nem tartalmazza a 170. §-ban, illetve a törvényben előírt egyéb kötelező tartalmi elemeket, illetve alaki kellékeket. Amennyiben tehát a keresetlevél mindezeket tartalmazza és csak az egyes szerkezeti egységek címének feltüntetése hiányzik, vagy az egyes szerkezeti egységeken belül a tartalmi elemek nem a felsorolás szerinti sorrendben követik egymást, a keresetlevél visszautasítására nincs mód.

[Pp. 3. §, 4. § (1) bek., 170. §, 176. §]

 

Az új Pp. jogértelmezési kérdéseivel foglalkozó konzultációs testület ülésén elfogadott állásfoglalások (2018. február 16.)

33.
Ha a bíróság célszerűségi okokból úgy határoz, hogy a szakértőt nem a szakvélemény írásbeli előterjesztésére hívja fel, hanem a tárgyalásra idézi, a kirendelő végzésnek csak a Szaktv. 45. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltakat kell tartalmaznia.

A Pp. 308. § (3) bekezdése szerint „[a] bíróság a kirendelésben a szakértőt a szakvélemény írásbeli előterjesztésére vagy kiegészítésére hívja fel. Kivételesen, ha az célszerűnek látszik, a szakértőt a tárgyalásra idézi. A szakértő idézésének különösen akkor van helye, ha a jogvita kereteinek vagy a véleménynyilvánításhoz szükséges adatoknak a meghatározása a szakértő tárgyaláson való jelenlétét indokolja.”

A kirendelt szakértő tárgyalásra történő idézését lehetővé teszi a Pp. 313. § (3) bekezdése is, ebben az esetben azonban a már írásban benyújtott szakvélemény kiegészítése, illetve aggályosságának kiküszöbölése a szakértő tárgyalási jelenlétének indoka.

Az idézett 308. § (3) bekezdés szövegéből arra lehet következtetni, hogy a szakértő idézésére az írásbeli szakértői vélemény beszerzése nélkül különösen a perfelvételi szakban kerülhet sor, figyelemmel arra, hogy a Pp. 183. § (1) bekezdése szerint a perfelvétel tartalma (célja), hogy a felek a perfelvételi nyilatkozatokkal – a bíróság közrehatása mellett – meghatározzák a jogvita kereteit. [Természetesen ez nem jelenti azt, hogy az érdemi tárgyalási szakban – a 308. § (3) bekezdésében írt feltételek teljesülése esetén – ne lenne lehetőség a szakértő idézésére a szakvélemény írásbeli előterjesztésére történő felhívás hiányában is.]

A kirendelt szakértő peres eljárásba való bevonására kizárólag kirendeléssel van lehetőség. Ilyen esetben tehát a szakértőt – természetesen amennyiben a fél azt indítványozza és a költségeket felhívásra előlegezi – ki kell rendelni, és egyúttal a perfelvételi tárgyalásra meg kell idézni. A Pp. 189. § (1) bekezdése ugyan csak a felek idézését írja elő, de az előbb kifejtettek értelmében – ha a 308. §-ban meghatározott feltételek fennállnak – a szakértő megidézése is lehetséges.

A kirendelő végzésnek ilyenkor csak a Szaktv. 45. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltakat: a kirendelt szakértő megnevezését, a kirendelés ügyszámát, az ügy tárgyát és annak ismertetését kell tartalmaznia, hogy előreláthatólag milyen tényekre kell majd szakvéleményt adnia, a tényleges feladatát később határozza meg a bíróság.

[Pp. 308. § (3) bekezdés; Szaktv. 45. § (2) bekezdés a) pont]

Oldalak