Kvk.I.37.552/2018/9. számú határozat

Nyomtatóbarát változat

A Kúria
v é g z  é s e

Az ügy száma: Kvk.I.37.552/2018/9.

A tanács tagjai: dr. Hajnal Péter a tanács elnöke, Huszárné dr. Oláh Éva előadó bíró, dr. Heinemann Csilla bíró  

A kérelmező: Magyar Szocialista Párt I. rendű és Párbeszéd Magyarországért Párt  II. rendű

Képviselője: dr. Czudar Balázs ügyvéd

Az eljárás tárgya: választási ügy

A felülvizsgálati kérelmet benyújtó: az I. és a II. rendű kérelmező

A felülvizsgált jogerős határozat: a Nemzeti Választási Bizottság 964/2018. számú határozata

Rendelkező rész

A Kúria a Nemzeti Választási Bizottság 964/2018. számú határozatát megváltoztatja, és a jelen végzés mellékletét képező jegyzőkönyv szerint állapítja meg az országgyűlési képviselők 2018. április 8-i választás országos listás eredményét.

A felülvizsgálati eljárási illeték az állam terhén marad.

A végzés ellen további jogorvoslatnak helye nincs.

Indokolás

A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás

[1] A kérelmezők közös listáján szereplő Gőgös Zoltán 2018. április 18-án bejelentette a Nemzeti Választási Bizottságnak (a továbbiakban: NVB), hogy listás mandátumát nem kívánja átvenni, kéri személyét figyelmen kívül hagyni. Az NVB a 2018. április 24-i ülésén irányadónak azt tekintette, hogy a listán szereplő személyek jelöltségükről 2018. április 7-én 11 óráig mondhattak le, a választás eredményeként elnyert listás helyről csak a képviselői megbízás elnyerését, azaz az országos lista eredményének jogerőre emelkedését követően van lehetőség lemondani. Ezért a kérelem az NVB jegyzőkönyvbe foglalt döntése szerint idő előtti.

[2] Az NVB irányadónak tekintve a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 16.§-ában meghatározott eljárást, a 964/2018. (04.27.) számú határozatával annak mellékletét képező jegyzőkönyv szerint megállapította az országgyűlési képviselők 2018. április 8-i választás országos listás eredményét.
A jegyzőkönyv alapján kérelmezők összesen 12 mandátumot szereztek, a listán harmadikként Gőgös Zoltán szerepel.

A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem

[3] A kérelmezők felülvizsgálati kérelmükben az NVB határozatának felülvizsgálatát különböző indokokból kérték, ennek megfelelően kérelmük is több irányú volt.
A Ve. 231. § (5) bekezdés b) pontja alapján történő megváltoztatását kérték akként, hogy a Kúria a Ve. 218. § (2) bekezdés c) pontja szerint a felülvizsgálati kérelem kapcsolódó részében megnevezett 11 db szavazókör tekintetében az országos listás szavazást ismételtesse meg.

[4] Másodlagosan kérték, hogy a Kúria a Bács-Kiskun megye 06. OEVB Baja 009. számú szavazókörben a benyújtott bizonyítékokra figyelemmel a Ve. 241. § (2) bekezdés a) pontja, valamint (3) bekezdése alapján számlálja újra a szavazatokat és annak alapján változtassa meg a szavazókör listás eredményét és ennek következtében az országos listás eredményt is.

[5] Harmadlagosan 9 db szavazókör vonatkozásában azt kérték, hogy a Kúria a Ve. 241. § (2) bekezdés a) pontjával összhangban a szavazatok levonását a választójog egyenlőségének elvére figyelemmel az érvénytelen szavazatok számát 23-mal, a pártok országos listájának számával szorozva változtassa meg.

[6] További kérelmük volt, hogy a NVB jegyzőkönyvi döntését megváltoztatva a kérelmezők országos listája mandátum kiosztásakor Gőgös Zoltán személye maradjon figyelmen kívül és a Kúria állapítsa meg, hogy az ő helyén a listán soron következő 16. sorban szereplő személy, dr. Harangozó Tamás Attila szerzett mandátumot.

[7] A felülvizsgálat iránti kérelem indokolásában kérelmezők előadták, hogy a választójog egyenlőségének az Alaptörvényben és sarkalatos törvényekben rögzített elve súlyos sérelmet szenvedett az országos listákra leadott szavazatok megállapításánál, ami a Ve. 197. §-ának jogsértő alkalmazásában jelent meg. A szavazatszámláló bizottságok (a továbbiakban: SZSZB)  maximum csupán 0-ra csökkentették a leadott szavazatok számát, amilyen korlátot a Ve. nem ismer. Egy-egy pártlista egy-egy szavazóköri negatív eredménye az országos összesítés során azonban érvényre juttatható, ezért is indokolatlan a 0-ig való csökkentés gátja. Egy kisebb támogatottsággal bíró párt országos listájára leadott szavazat amiatt nagyobb súllyal esik latba az országos eredmény megállapításakor, mivel a kisebb támogatottsággal rendelkező párt országos listájára leadott szavazatok közül akár nagyságrendekkel kevesebbet érint a csökkentés. Tételesen tehát 1 db pluszban (törvénysértő módon) kiadott pártlistás szavazólap és ezáltal leadott szavazat a Ve. értelmében 23-szoros érvénytelenségi következménnyel jár, azaz szükséges a végigvezetés a szavazóköri, majd ennek hatására az országos pártlistás eredményen.

[8] A választás tisztaságának védelmére hivatkozva kifogásolták, hogy az NVI nem megfelelő hatásfokkal vizsgálta ki a bejelentett jogsértéseket, illetve elvárta, hogy bemondásra fogadják el a választás egyik legalapvetőbb viszonyítási számainak a központi és szavazóköri névjegyzékek adataitól való óránkénti azóta sem kellően tisztázott változásairól szóló tájékoztatást, holott a Kúria a Kvk.IV.37.484/2018/3. számú döntésében kötelezte az NVI elnökét, hogy engedjen betekintést az adatállományba. E kötelezettségének az NVI elnöke felemás módon tett eleget, mert nem biztosította az adatállományok tételes ellenőrizhetőségét. Az NVI elnökének magatartása semmibe vette a Kúria hivatkozott döntését. Ezek után a szavazóköri jegyzőkönyvi körüli tömeges és látszólag véletlenszerű elírások miatt joggal merül fel a választópolgárokban és a jelölőszervezetekben, jelöltekben is, hogy legitimnek tekinthető-e a választás eredménye.

[9] A felülvizsgálati kérelem III. fejezetének A/ és B/ pontjaiban az egyes szavazókörökben elkövetett jogsértéseknek az eredményekre gyakorolt hatásaira hivatkoztak. Az érintett szavazókörök a következők:
III/A/1. Győr-Moson-Sopron megye 01. OEVB Győr 008. számú szavazókör, III/B/1. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 05. OEVB Nyírkércs 001. számú szavazókör, III/B/2. Veszprém megye 04. OEVB Porva 001. számú szavazókör, III/B/3. Jász-Nagykun-Szolnok megye 04. OEVB Kengyel 004. számú szavazókör, III/B/4. Pest megye 02. OEVB Biatorbágy 002. számú szavazókör, III/B/5. Somogy megye 03. OEVB Marcali 007. számú szavazókör, III/B/6. Bács-Kiskun megye 06.OEVB Baja 009. számú szavazókör, III/B/7. Nógrád megye 02. OEVB Dejtár 001. számú szavazókör, III/B/8. Budapest 04. OEVB Budapest 044. számú szavazókör, III/B/9. Pest megye 05. OEVB Dunakeszi 015. számú szavazókör, III/B/10. Pest megye 12. OEVB Cegléd 009. számú szavazókör, III/B/11. Somogy megye 02. OEVB Barcs 001. számú szavazókör, III/B/12. Zala megye 02. OEVB Hévíz 001. számú szavazókör.

[10] A felülvizsgálati kérelem következő részében összefoglalták a Kúria gyakorlatát az egyéni választókerületi eredmény és az országos listás eredmény összefüggésében. Hivatkoztak a Kúria Kvk.VI.37.494/2018/2. számú és a Kvk.III.37.502/2018/2. számú végzéseire. Álláspontjuk szerint azokból egyértelműen következik, hogy az egyes szavazóköri eredmények változása – az egyéni eredményeken túl – hatással van az országos listás eredményre is: az OEVB hivatkozott döntései és a kapcsolódó NBV határozatok, valamint a Kúria joggyakorlata alapján a jogsértések az egyes szavazókörökben nagyrészt az országos listás szavazást érintették. Az országos listára leadott szavazok, valamint a listás szavazatok Ve. 197. §-a szerint érvénytelenítése nyilvánvalóan kihat a szavazóköri eredmény megállapítására és ezáltal a választás országos listás eredményének megállapítására is.

[11] A III/B/6. alatti Bács-Kiskun megye 06. OEVB Baja 009. számú szavazókör kapcsán előadták, hogy ott Hajdú Miklós (MSZP-Párbeszéd) egyéni jelöltre leadott szavazatok száma 159, míg a kérelmezők országos listájára leadott szavazatok száma 0 volt, az érvénytelen listás szavazólapok számát 4-ben rögzítették. Ugyanakkor számos választópolgár állítja, hogy a kérelmezők listájára szavazott, de a szavazatuk nyomtalanul eltűnt, az érvénytelen szavazatok száma is jelentősebb. Ilyen szignifikáns eltérés az ország egyetlen másik szavazókörében sem jelentkezett. Csatolta a hét választópolgár írásbeli nyilatkozatát a kérelmezők országos listájára vonatkozó szavazásról, továbbá a kérelmezők által delegált szavazatszámláló bizottsági tag nyilatkozatát arról, hogy a kérelmezők listájára leadott szavazatok száma 100 körüli volt, valamint hogy a jegyzőkönyv kiállítása diktálással történt.

[12] Gőgös Zoltán esetében kérelmezők kifogásolták mandátumának az NVB határozatban való rögzítését. Az NVB azzal, hogy nem adott helyt kérelmének, nem csupán egy korábbi következetes joggyakorlat alkalmazásától tekintett el, de azzal szöges ellentétben is álló jegyzőkönyvi döntést hozott.

A Kúria döntése és jogi indokai

[13] A kérelmezők bírósági felülvizsgálat iránti kérelme részben alapos.

[14] A kérelmezők érintettsége akkor állapítható meg, ha az állított jogsérelem közvetlenül kihathat saját jogaikra és kötelezettségeikre. A felülvizsgálati kérelem [5] pontja szerinti mind a 23 listára kiható érvénytelenség göngyölítése kapcsán a Kúria a többi lista tekintetében nem fogadta el a kérelmezők érintettségét, az érvénytelen szavazatok választási körzetenként, országos listán való megjelenítését csak a kérelmezők saját országos listája tekintetében vizsgálta. A saját országos lista tekintetében a kérelmezők Ve. 222.§ (1) bekezdés szerinti érintettségére nézve kétség nem merült fel, azt a Kúria elfogadta.
Ugyancsak elfogadta a Kúria a kérelmezők érintettségét Gőgös Zoltánnak a kérelmezők országos listáján szerzett mandátuma tekintetében.

[15] A kérelmezők több irányú felülvizsgálati kérelmeivel érintett szavazókörök részben fedték egymást, de volt két olyan szavazókör, melyekre nézve a kérelem indokolásának, illetve magának a kérelemnek a hiányában a Kúria nem végezhetett bírósági felülvizsgálatot. Ezek a következők:
- Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye 04. OEVB Sonkád, Fülesd, Botpalád, Milota, Csaholc, Kispalád, Botpalád és Zsaroly települések szavazóköreire nézve a kérelmezőknek volt kérelmük, de nem terjesztettek elő indokolást;
- az indokolásban III/B/10. alatt szereplő Pest megye 12. OEVB Cegléd 009. számú szavazókörre pedig nem volt felülvizsgálati kérelem.

[16] A Kúria helytállónak tekintette a felülvizsgálati kérelemnek az egyes választási eredmények egymásra épülésére vonatkozó, ítélkezési gyakorlattal alátámasztott előadását, ezért azt tételesen a továbbiakban nem elemezte.

[17] Az érintett szavazókörök egy csoportjánál már korábban megállapításra került a jogsértés, másoknál a felülvizsgálati kérelem tartalmazott olyan előadásokat, amelyek a kérelmezők álláspontja szerint igazolják a jogsértést. Az érvénytelenség vagy a választópolgár téves szavazata miatt következhet be, amire Ve. 193.§-a vonatkozik, vagy az SZSZB hibájából (pl. szavazólapok téves átadása), amit a Ve.197.§-a szabályoz: eszerint ha az urnákban talált, hivatalos bélyegzőlenyomattal ellátott szavazólapok száma meghaladja a szavazáson megjelent választópolgárok számát, a szavazatszámláló bizottság a jelöltekre, illetve listákra leadott szavazatok közül jelöltenként, illetve listánként a többletnek megfelelő számú szavazatot érvénytelennek nyilvánít.
A Ve. 197.§-a szerinti korrekciót a törvényszöveg szerint a szavazatszámláló bizottságnak, azaz szavazóköri szinten kell elvégezni. Göngyölítésre, az érvénytelen szavazatoknak választó kerületi, adott esetben országos szinten való figyelembevételére sem a Ve., sem az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény nem ad lehetőséget. A kérelmezők indítványa nem jogértelmezésre, hanem jogalkotásra vonatkozott, amely nem tartozik a Kúria alkotmányos hatáskörébe.

[18] A Kúria a kérelmezők által megjelölt Kvk.IV.37.484/2018/3. számú végzésében az NVB 754/2018. számú határozatát részben megváltoztatta és kötelezte a Nemzeti Választási Iroda elnökét, hogy a 2018. április 8-ai választási adatok log-állományai megtekintését tegye lehetővé, ezt meghaladóan a határozatot helybenhagyja.
A kérelmezőknek az NVI nem megfelelő hatásfokú eljárására, a választás legitimációjára vonatkozó előadása kapcsán a Kúria irányadónak tekintette azt a minden felülvizsgálati kérelemmel szemben megfogalmazott elvárást, amely szerint nemcsak megsértett jogszabályi helyet kell megjelölni, hanem azt is be kell mutatni, hogy a kifogásolt cselekmény milyen okból jogszabálysértő, a megjelölt jogszabályhelyekhez kapcsolódóan mi volt a konkrét jogszabálysértés. A felülvizsgálat iránti kérelem általános szintű, gyakorlatilag a korábbi határozat végrehajtását kifogásoló kérelmezői előadásokat tartalmaz. Azt, hogy a megtekintés során bármiben visszautasították volna a kérelmezőket, mit nem ismerhettek meg, a kérelmezők nem mutatták be. Általános előadásuk alapján nem állapítható meg a Ve. szerinti jogsértés. E körben az NVI Kfv.3. sorszám alatt becsatolt, a pártok számára 2018. április 20-án biztosított betekintési lehetőségről készült Emlékeztető ennek éppen az ellenkezőjét igazolja, azt hogy a kérelmezőknek jelen voltak és lehetőségük volt az informatikai információk megismerésére.

[19] Gőgös Zoltán mandátuma tekintetében a Kúria nem lehetett tekintettel a korábbi „joggyakorlatra”, a Ve. 207/A. §-át kellett alkalmaznia. Eszerint, ha a listán megválasztott képviselő kiesik, helyére a jelölő szervezet legkésőbb a mandátum megüresedésétől számított harmincadik napon jelentheti be a választási bizottságnál a mandátumot szerző jelöltet.

[20] A Ve. ezen rendelkezése „megválasztott képviselőről”, a „mandátum megüresedéséről” szól. Amíg az NVB határozata nem jogerős, addig nem beszélhetünk megválasztott képviselőről, így értelemszerűen mandátumszerzésről, vagy mandátum megüresedéséről sem, azaz a nem jogerős NVB határozat esetén a Ve. 207/A. §-a még nem alkalmazható. A Kúria megállapította továbbá, hogy a Ve. alapelvi rendelkezései sem sérültek, hiszen ha – a bírósági felülvizsgálati eljárások lezárultával – az NVB határozat jogerőre emelkedik, s ezt követően Gőgös Zoltán a kérelmezők közös országos listáján szerzett mandátumáról lemond, úgy a kérelmezők, mint jelölő szervezet gyakorolhatják a Ve. 207/A. §-ában foglalt jogukat.

[21] A felülvizsgálati kérelem III/A és B/ pontjaiban megjelöltek kapcsán kérelmezők részben a [17] pontban már idézett Ve. 197.§-ára, részben a Ve. szavazólapok választók részére való átadásáról szóló 257.§ (1) bekezdésére, részben a Ve. alapelvi rendelkezéseket tartalmazó 2.§ (1) bekezdés különböző pontjainak sérelmére hivatkoztak. A felülvizsgálati kérelemben hivatkozott szavazókörök egy részében már megállapították a jogsértést. A Ve. 197.§ alkalmazását a Kúria már egy korábbi döntésében értelmezte: „A fellebbezésben és a felülvizsgálati kérelemben hivatkozott 71 egyéni és 65 listás szavazat érvénytelenítésére a többletszavazat folytán és a Ve. 197.§-a alapján, míg 3 db szavazólap érvénytelenítésére a Ve. 193.§-a alapján került sor. Így e körben jogsértés nem áll fenn.”
„Megjegyzi a Kúria, hogy az érvénytelen szavazatok országos átlagot meghaladó száma önmagában nem elegendő indok az egyéni választókerületi eredmény vizsgálatára, annak megsemmisítésére, a szavazás megismétlésének elrendelésére. A fellebbezés I/2. pontjában hivatkozott, 74 egyéni és 65 listás szavazat érvénytelenné nyilvánításának megvolt a jogi indoka, így ezen érvénytelen szavazatoknak a kiemelkedő száma kellő magyarázatot kapott.”(Kvk.II.37.501/2014/2.)
Ebből is megállapítható, hogy a kötelezően alkalmazandó Ve. 197.§-a nem vet fel alapvetően orvosolandó jogsérelmet.

[22] A választási eljárás jelen fázisában a Kúria irányadónak azt tekintette, hogy jogsértés megvalósulása esetén is a választás eredményének megsemmisítésére és a szavazás megismételtetésére csak abban az esetben kerülhet sor, ha kimutatható a jogsértés érdemi kihatása. A választás eredményét tehát csak olyan, legalább valószínűsített jogsértés befolyásolhatja, amely kimutatható hatással van a mandátumok elosztására. A kérelmezők  nem mutatták be, hogy érintettségük körében a számítás eredményeképpen az országos listán megszerezhető mandátumainak számát miként befolyásolják a jogsértések, így a Kúria nem tudott meggyőződni a kérelem megalapozottságáról.

[23] A felülvizsgálati kérelemben a kérelmezők az egyes OEVK-kban előforduló tömeges visszaélésekről írtak, de 10.285 szavazókörből csak 13 szavazókör kapcsán hivatkoztak tételesen jogsértésre, ami a szavazókörök 0,12%-a, azaz nem tekinthető tömegesnek.
A 2018. évi országgyűlési képviselők választásán a listás szavazatoknál az érvénytelenek száma 1,02% volt. A www.valasztas.hu weboldal korábbi választási adatait áttekintve az állapítható meg, hogy ez az arány nem kiugró, hasonló a korábbi választásokon tapasztalható kb. 1%-os érvénytelenségi arányhoz. Pl. a 2014. évi országgyűlési képviselő választás alkalmával a listás szavazáson 0,91% volt. Választókerületi szinten is hasonlóan alakult az érvénytelen szavazatok aránya. A 2006. évi országgyűlési képviselők választásán: Bp. Főv.13. sz. egyéni választókerület – érvénytelen: 1,12% – nyert Pál Tibor (MSZP), Jász-Nagykun-Szolnok megyei 08. sz. egyéni választókerület – érvénytelen 1,34% - nyert Varga Miklós (FIDESZ-KDNP). A 2014. évi országgyűlési képviselők választásán: Bp. Főv. 08.sz. egyéni választókerület – érvénytelen: 1,06% – nyert Tóth Csaba (MSZP-Együtt-DK-PM-MLP), Somogy megyei 01. sz. egyéni választókerület – érvénytelen 0,97% - nyert Gelencsér Attila (FIDESZ-KDNP).

[24] A felülvizsgálati kérelmet a III/B/6. Bács-Kiskun megy 06. OEVB Baja 009. számú szavazókörre vonatkozó részében a Kúria helytállónak tekintette a kérelmezőknek a más szavazókörökben nem tapasztalható szignifikáns eltérésre vonatkozó előadását, relevánsnak a csatolt bizonyítékokat. Ezekre tekintettel a Kúria Kvk.2.sorszámú végzésével elrendelte a Bács-Kiskun megye 06. OEVB Baja 009. számú szavazókörben a szavazatok újraszámolást, melynek eredményéről készült jegyzőkönyv alapján (Kvk. 4, 5, 6. sorszám) az országos pártlista tekintetében a következőket állapította meg:
A FIDESZ-KDNP 418 érvényes szavazata közül 96 db a kérelmezők, 1 db az LMP listájára leadott érvényes szavazat. A listás érvénytelen szavazatok száma 4 db volt, melyekből egy, a FIDESZ-KDNP-re leadott ténylegesen érvényes. A pártlistás szavazatok újra számlálását követően a szavazókörben a változással érintett pártoknál az érvényes pártlistás szavazatok száma: MSZP-Párbeszéd 96 db, FIDESZ-KDP 322 db, LMP 54 db.

[25] A [24] pontban írt jogszabálysértésre figyelemmel a Kúria Kvk.7. sorszámú végzésével elrendelte az országos listás választási eredményen az újraszámolás adatainak átvezetését., amelyet az NVB valamennyi érintett adaton (rovaton) átvezetett, ennek jegyzőkönyvét Kvk.8. sorszám alatt csatolta. Ez már tartalmazza a más jelölő szervezetek által előterjesztett felülvizsgálati kérelmek folytán (Kvk.V.37.548/2018., Kvk.I.37.551/2018.) a Kúria által, összesen négy szavazókörben újraszámoltatott eredményeket is, így a jelen végzés melléklete az országos listás választási eredményt valamennyi változás figyelembevételével rögzíti.

[26] Az újraszámolás érintette az „Országgyűlési képviselők választása – jegyzőkönyv a listás választás eredményéről” A oldal c, „Szavazás adatai” rovatát, az érvénytelen szavazólapok száma 1-gyel csökkent, az érvényes szavazólapok száma 1-gyel nőtt. B oldal „A szavazatok száma pártlistánként” rovat egyes elemei, az érintett pártonként változtak: nőttek, illetve csökkentek. A kérelmező esetében + 96 a változás. A D oldal „Mandátum szerzésre jogosultak pártlisták” rovatai az előbbieket figyelembe véve nőttek, illetve csökkentek. A kérelmező esetében + 96 a változás. Az összes országos listás szavazatok száma 227-tel nőtt. A fenti három változásnak megfelelően módosultak a jegyzőkönyv E oldalán található „Mandátumok kiosztása” D'Hondt mátrix adatai. A szavazatszámokban bekövetkezett változások a mandátum kiosztásban nem eredményeztek módosulást.

[27] Mindezekre tekintettel a Kúria az NVB határozatát a Ve. 231.§ (5) bekezdés b) pontja alapján eljárva, a döntésének rendelkező részében és a mellékletet képező jegyzőkönyvben foglaltak szerint megváltoztatta, ezt meghaladóan a felülvizsgálati kérelmet elutasította.

Záró rész

[28] A Kúria a felülvizsgálati kérelmet a Ve. 228. § (2) bekezdése és a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 157.§ (7) bekezdése alapján alkalmazandó Kp. 124.§ (5) bekezdésének megfelelően – tekintettel Ve. 229.§ (2) bekezdése folytán alkalmazandó a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról és az egyes közigazgatási nemperes eljárásokról szóló 2005. évi XVII. törvény 1. § (2) bekezdésére – tárgyaláson kívül bírálta el.

[29] A kérelmezőket az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 5.§ (1) d) pontja alapján teljes személyes illetékmentesség illeti meg, és nyilatkoztak az 5.§ (2) bekezdés szerinti illetékmentességi feltételéről. Kérelmük részben alaptalan volt, ezért a felülvizsgálati eljárás illetéke a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) 630.§ (5) bekezdése folytán alkalmazandó Kp. 35.§ (1) bekezdésének megfelelően, a Pp. 102.§ (1) bekezdése alapján az állam terhén marad.

[30] A Kúria határozata elleni további jogorvoslat lehetőségét a Ve. 232. § (5) bekezdése zárja ki.

Budapest, 2018. május 3.

dr. Hajnal Péter sk. a tanács elnöke,
Huszárné dr. Oláh Éva sk. előadó bíró,
dr. Heinemann Csilla sk. bíró

 

MELLÉKLET

 

 


Országgyűlési képviselők választása

 

A


JEGYZŐKÖNYV
a LISTÁS választás eredményéről

 

 

 

Ez a jegyzőkönyv 10 285 db listás szavazóköri jegyzőkönyv, a levélben leadott pártlistás szavazatok megszámlálásáról szóló jegyzőkönyv és az egyéni választókerületek választási eredményéről szóló 106 db jegyzőkönyv megfelelő adatainak összesítése alapján készült.

A VÁLASZTÁS EREDMÉNYE

a) Névjegyzéki adatok


A lakcíme szerinti szavazóköri névjegyzékben lévő választópolgárok száma

Átjelentkezett választópolgárok száma

A külképviseleti névjegyzékben szereplő választópolgárok száma

A levélben szavazók névjegyzékében szereplő választópolgárok száma

A választópolgárok száma összesen

AL

BL

C

DL

EL

7 675 374

200 040

58 310

378 449

8 312 173


b) Szavazók adatai


A szavazókörökben szavazóként megjelentek száma

Átjelentkezéssel, külképviseleten és levélben szavazók beérkezett érvényes borítékjainak száma

Szavazóként megjelent választópolgárok száma összesen

FL

IL

JL

5 335 736

460 532

5 796 268


 

c) Szavazás adatai


Urnában és beérkezett borítékokban lévő lebélyegzett szavazólapok száma

Érvénytelen
szavazólapok száma

Érvényes
szavazólapok száma

KL

ML

NL

5 791 868

59 585

5 732 283


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


B

 

Országgyűlési képviselők választása


a szavazatok száma pártlistánként


 

a pártlista neve, azonosítója

 

szavazat

1

SPORTOS ÉS EGÉSZSÉGES MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT

451

7 309

2

MOMENTUM MOZGALOM

274

175 229

3

DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ

176

308 161

4

SZEGÉNY EMBEREK MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT

320

3 048

5

KÖZÖS NEVEZŐ 2018

625

3 894

6

EURÓPAI ROMA KERESZTÉNYEK JOBBLÉTÉÉRT DEMOKRATIKUS PÁRT

494

1 003

7

ÖSSZEFOGÁS PÁRT

632

1 407

8

MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT

293

99 414

9

MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT – PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT

131

682 701

10

IRÁNYTŰ PÁRT

468

2 001

11

MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA

447

8 712

12

MAGYARORSZÁGI CIGÁNYPÁRT

306

4 109

13

FIDESZ - MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG – KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT

239

2 824 551

14

NET PÁRT

561

1 100

15

JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM

246

1 092 806

16

MAGYARORSZÁGON ÉLŐ DOLGOZÓ ÉS TANULÓ EMBEREK PÁRTJA

597

1 292

17

MAGYAR MUNKÁSPÁRT

337

15 640

18

EGYÜTT - A KORSZAKVÁLTÓK PÁRTJA

313

37 562

19

CSALÁDOK PÁRTJA

618

10 641

20

LEHET MÁS A POLITIKA

416

404 429

21

TENNI AKARÁS MOZGALOM

365

5 312

22

REND ÉS ELSZÁMOLTATÁS PÁRT

585

1 708

23

KELL AZ ÖSSZEFOGÁS PÁRT

372

2 722

 

Pártlistákra leadott érvényes szavazatok száma összesen:

5 694 751


 


Országgyűlési képviselők választása

 

C


a szavazatok száma nemzetiségi listánként


 

a nemzetiségi lista neve, azonosítója

 

szavazat

1

MAGYARORSZÁGI NÉMETEK ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZATA

183

26 477

2

ORSZÁGOS ÖRMÉNY ÖNKORMÁNYZAT

423

159

3

ORSZÁGOS ROMA ÖNKORMÁNYZAT

148

5 703

4

ORSZÁGOS RUSZIN ÖNKORMÁNYZAT

124

539

5

BOLGÁR ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZAT

267

104

6

MAGYARORSZÁGI GÖRÖGÖK ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZATA

117

159

7

UKRÁN ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZAT

222

270

8

ORSZÁGOS HORVÁT ÖNKORMÁNYZAT

152

1 743

9

MAGYARORSZÁGI ROMÁNOK ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZATA

281

428

10

ORSZÁGOS SZLOVÁK ÖNKORMÁNYZAT

195

1 245

11

ORSZÁGOS SZLOVÉN ÖNKORMÁNYZAT

358

199

12

ORSZÁGOS LENGYEL ÖNKORMÁNYZAT

169

210

13

SZERB ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZAT

208

296

 

Nemzetiségi listákra leadott érvényes szavazatok száma összesen:

37 532


 


D

 

Országgyűlési képviselők választása


 


Az 5%-os határ:

286 615

A 10%-os határ:

573 229

A 15%-os határ:

859 843


MANDÁTUMSZERZÉSRE JOGOSULT PÁRTLISTÁK


 

a pártlista neve, azonosítója

listás szavazat

töredék-szavazat

összes szavazat

1

DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ

176

308 161

290 784

598 945

2

MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT –
PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT

131

682 701

454 910

1 137 611

3

FIDESZ - MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG –
KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT

239

2 824 551

1 218 518

4 043 069

4

JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM

246

1 092 806

1 258 298

2 351 104

5

LEHET MÁS A POLITIKA

416

404 429

292 699

697 128

Mandátumszerzésre jogosult pártlisták
érvényes szavazatai összesen:

5 312 648

3 515 209

8 827 857


 


Összes országos listás szavazat:

8 865 389

Nemzetiségi kedvezményes kvóta:

23 831


 

 

MANDÁTUMSZERZÉSRE JOGOSULT NEMZETISÉGI LISTÁK


 

a nemzetiségi lista neve, azonosítója

 

kedvezményes mandátum

5% határt elérte-e

kedvezményes kvótával csökkentett szavazat

1

MAGYARORSZÁGI NÉMETEK
ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZATA

183

1

NEM

2 646


 

 


Országgyűlési képviselők választása

 

E


 


Kiosztandó listás mandátumok száma:

92


 

 

MANDÁTUMOK KIOSZTÁSA


SZAVAZAT

DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ

MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT – PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT

FIDESZ - MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG –

KERESZTÉNYDEMOK-RATA NÉPPÁRT

JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM

LEHET MÁS A POLITIKA

6

12

42

25

7

/1

598 945,00

1 137 611,00

4 043 069,00

2 351 104,00

697 128,00

/ 2

299 472,50

568 805,50

2 021 534,50

1 175 552,00

348 564,00

/ 3

199 648,33

379 203,67

1 347 689,67

783 701,33

232 376,00

/ 4

149 736,25

284 402,75

1 010 767,25

587 776,00

174 282,00

/ 5

119 789,00

227 522,20

808 613,80

470 220,80

139 425,60

/ 6

99 824,17

189 601,83

673 844,83

391 850,67

116 188,00

/ 7

85 563,57

162 515,86

577 581,29

335 872,00

99 589,71

/ 8

74 868,13

142 201,38

505 383,63

293 888,00

87 141,00

/ 9

66 549,44

126 401,22

449 229,89

261 233,78

77 458,67

/ 10

59 894,50

113 761,10

404 306,90

235 110,40

69 712,80

/ 11

54 449,55

103 419,18

367 551,73

213 736,73

63 375,27

/ 12

49 912,08

94 800,92

336 922,42

195 925,33

58 094,00

/ 13

46 072,69

87 508,54

311 005,31

180 854,15

53 625,23

/ 14

42 781,79

81 257,93

288 790,64

167 936,00

49 794,86

/ 15

39 929,67

75 840,73

269 537,93

156 740,27

46 475,20

/ 16

37 434,06

71 100,69

252 691,81

146 944,00

43 570,50

/ 17

35 232,06

66 918,29

237 827,59

138 300,24

41 007,53

/ 18

33 274,72

63 200,61

224 614,94

130 616,89

38 729,33

/ 19

31 523,42

59 874,26

212 793,11

123 742,32

36 690,95

/ 20

29 947,25

56 880,55

202 153,45

117 555,20

34 856,40

/ 21

28 521,19

54 171,95

192 527,10

111 957,33

33 196,57

/ 22

27 224,77

51 709,59

183 775,86

106 868,36

31 687,64

/ 23

26 041,09

49 461,35

175 785,61

102 221,91

30 309,91

/ 24

24 956,04

47 400,46

168 461,21

97 962,67

29 047,00

/ 25

23 957,80

45 504,44

161 722,76

94 044,16

27 885,12

/ 26

23 036,35

43 754,27

155 502,65

90 427,08

26 812,62

/ 27

22 183,15

42 133,74

149 743,30

87 077,93

25 819,56

/ 28

21 390,89

40 628,96

144 395,32

83 968,00

24 897,43

/ 29

20 653,28

39 227,97

139 416,17

81 072,55

24 038,90

/ 30

19 964,83

37 920,37

134 768,97

78 370,13

23 237,60

/ 31

19 320,81

36 697,13

130 421,58

75 842,06

22 488,00

/ 32

18 717,03

35 550,34

126 345,91

73 472,00

21 785,25

/ 33

18 149,85

34 473,06

122 517,24

71 245,58

21 125,09

/ 34

17 616,03

33 459,15

118 913,79

69 150,12

20 503,76

/ 35

17 112,71

32 503,17

115 516,26

67 174,40

19 917,94

/ 36

16 637,36

31 600,31

112 307,47

65 308,44

19 364,67

/ 37

16 187,70

30 746,24

109 272,14

63 543,35

18 841,30

/ 38

15 761,71

29 937,13

106 396,55

61 871,16

18 345,47

/ 39

15 357,56

29 169,51

103 668,44

60 284,72

17 875,08

/ 40

14 973,63

28 440,28

101 076,73

58 777,60

17 428,20

/ 41

14 608,41

27 746,61

98 611,44

57 344,00

17 003,12

/ 42

14 260,60

27 085,98

96 263,55

55 978,67

16 598,29

/ 43

13 928,95

26 456,07

94 024,86

54 676,84

16 212,28


 


F/1

 

Országgyűlési képviselők választása


 

MANDÁTUMOT SZERZETT LISTÁK ÉS JELÖLTEK


Mandátumot szerzett listák

Mandátumok
száma

Mandátumot szerzett jelöltek

neve

sorszáma
a listán

1

8

3

 


1


 

RITTER IMRE

1

MAGYARORSZÁGI NÉMETEK
ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZATA

 

1

7

6

 


6


 

GYURCSÁNY FERENC

DR. MOLNÁR CSABA

DR. VADAI ÁGNES

NIEDERMÜLLER PÉTER

SZÉKELY SÁNDOR

GRÉCZI ZSOLT

1

2

3

4

7

8

DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ

 

1

3

1

 


12


 

KARÁCSONY GERGELY

DR. TÓTH BERTALAN

GŐGÖS ZOLTÁN

TÓBIÁS JÓZSEF

MESTERHÁZY ATTILA CSABA

DR. MOLNÁR ZSOLT

GULYÁSNÉ DR. GURMAI ZITA

TORDAI BENCE

KORÓZS LAJOS

DR. VARGA LÁSZLÓ

BANGÓNÉ BORBÉLY ILDIKÓ

BŐSZ ANETT

1

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT –
PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT

 

2

3

9

 


42


 

ORBÁN VIKTOR

SEMJÉN ZSOLT

KÖVÉR LÁSZLÓ

VERESNÉ NOVÁK KATALIN

KUBATOV GÁBOR

NÉMETH SZILÁRD ISTVÁN

BALOG ZOLTÁN

HARRACH PÉTER PÁL

JAKAB ISTVÁN

GYŐRFFY BALÁZS

DR. TURI-KOVÁCS BÉLA

BÖRÖCZ LÁSZLÓ

FARKAS FLÓRIÁN

DR. MÁTRAI MÁRTA MÁRIA

NÉMETH ZSOLT

DR. BAJKAI ISTVÁN

DR. FÓNAGY JÁNOS

DR. LATORCAI JÁNOS

SZIJJÁRTÓ PÉTER

ROGÁN ANTAL

DR. FAZEKAS SÁNDOR

DR. TAPOLCZAI GERGELY

BALLA GYÖRGY

DR. MOLNÁR ÁGNES

BÁNKI ERIK

DR. KERÉNYI JÁNOS

DR. PESTI IMRE

BÍRÓ MÁRK

KÁRPÁTINÉ DR. JUHÁSZ HAJNALKA

SOLTÉSZ MIKLÓS

DÖMÖTÖR CSABA

HÉJJ DÁVID

DR. SELMECZI GABRIELLA

BARTOS MÓNIKA

HIRT FERENC

BECSÓ ZSOLT

DR. VEJKEY IMRE

NACSA LŐRINC

HALÁSZ JÁNOS

RÉVÉSZ MÁRIUSZ

DR. ZSIGMOND BARNA PÁL

L. SIMON LÁSZLÓ

1

2

3

4

7

8

9

10

12

13

14

16

17

18

19

20

21

22

25

26

27

32

33

34

35

36

37

38

39

40

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

FIDESZ - MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG –

KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT

 

Országgyűlési képviselők választása

 

F/2


 

MANDÁTUMOT SZERZETT LISTÁK ÉS JELÖLTEK


Mandátumot szerzett listák

Mandátumok
száma

Mandátumot szerzett jelöltek

neve

sorszáma
a listán

2

4

6

 


25


 

VONA GÁBOR

VOLNER JÁNOS

DÚRÓ DÓRA

DR. STEINMETZ ÁDÁM

DR. VARGA-DAMM ANDREA

ZSIGA-KÁRPÁT DÁNIEL

SNEIDER TAMÁS

MIRKÓCZKI ÁDÁM

DR. FÜLÖP ERIK

JANICZAK DÁVID

GYÖNGYÖSI MÁRTON

FARKAS GERGELY

DR. STAUDT GÁBOR

SZILÁGYI GYÖRGY

JAKAB PÉTER

HEGEDŰS LÓRÁNT GÉZÁNÉ

SZÁVAY ISTVÁN

DR. LUKÁCS LÁSZLÓ GYÖRGY

ANDER BALÁZS

BANA TIBOR

MAGYAR ZOLTÁN

DR. APÁTI ISTVÁN

DR. BRENNER KOLOMAN

KEPLI LAJOS

STUMMER JÁNOS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM

 

4

1

6

 


7


 

DR. SZÉL BERNADETT

DR. HADHÁZY ÁKOS

DR. GÉMESI GYÖRGY

DR. SCHMUCK ERZSÉBET

UNGÁR PÉTER

DR. KERESZTES LÁSZLÓ LÓRÁNT

DEMETER MÁRTA

1

2

3

4

5

6

7

LEHET MÁS A POLITIKA