Kvk.I.38.316/2019/2. számú határozat

Nyomtatóbarát változat

A Kúria
v é g z é s e

Az ügy száma: Kvk.I.38.316/2019/2.

A tanács tagjai: dr. Hajnal Péter a tanács elnöke, Huszárné dr. Oláh Éva előadó bíró, dr. Heinemann Csilla bíró
   
A kérelmező: Fiatal Romák Országos Szövetsége

A kérelmező képviselője: F. L. elnök

Az eljárás tárgya: kifogás előterjesztése

Rendelkező rész

A Kúria hatáskörének hiányát állapítja meg és a beadványt megküldi a Nemzeti Választási Bizottság Elnökének további intézkedés megtétele végett.

A végzés ellen további jogorvoslatnak helye nincs.

Indokolás

Az ügy tényállása

[1] A Nemzeti Választási Bizottság (továbbiakban NVB) Elnöke 2019. november 20. napján kelt értesítésével a nemzetiségiek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban Njtv.) 87. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a roma országos nemzetiségi önkormányzat alakuló ülését 2019. december 3. napjának13. órájára hívta össze.

[2] A kérelmező az NVB Elnökének címzett beadványában kifogásolta az ülés időpontját, mert álláspontja szerint annak kitűzésére az Njtv. 87. § (1) bekezdésében meghatározott határidő megsértésével került sor. Erre figyelemmel kérte az időpont megváltoztatását.

[3] Az NVB a kérelmező beadványát jogorvoslati beadványnak (kifogás) tekintette és a beadványt megküldte a Kúriának.

[4] A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (továbbiakban: Kp.) 14. § (1) bekezdése értelmében a bíróság hatáskörének és illetékességének hiányát hivatalból veszi figyelembe.

[5] A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.) hatálya a választási eljárásra terjed ki, a nemzetiségi önkormányzati képviselő választási eljárás pedig az eredmény megállapítással lezárult. A Ve. 208. §-a értelmében kifogás a választásra irányadó jogszabály, illetve a választás és a választási eljárás alapelveinek megsértésére (a továbbiakban együtt: jogszabálysértés) hivatkozással nyújtható be.

[6] A NVB Elnökének kifogásolt intézkedése nem a választási törvényből ered, hanem az Njtv. rendelkezésein alapul. Az Njtv. 87. § (1) bekezdése „A nemzetiségi önkormányzat működése” cím alatt szerepel, amelyre csak a választási eljárás lezárulását követően kerülhet sor. Így az önkormányzat működését megindító alakuló ülés összehívása már nem választási ügy. Ebből következően a Kúriának nincs hatásköre a kifogásolt intézkedés felülbírálatára.

[7] A Kúria megjegyzi azt is, hogy a beadvány tartalma alapján sem lenne helye jogorvoslati eljárás lefolytatásának, mert a beadványozó kérelmét kifejezetten a NVB Elnökének címezte, az időpont megváltoztatását kérvényezte. A Kúria a kérelemben egyáltalán nem szerepel, a beadványozó nem kért bírósági felülvizsgálatot a Kúriától.

[8] A fentiekre tekintettel a Kúria a Kp. 14. § (1) bekezdése alapján eljárva hatáskörének hiányát állapította meg és a beadványt megküldi az NVB Elnökének további intézkedés megtétele érdekében.

[9] A végzés elleni fellebbezés kizártsága a Kp. 112. § (2) bekezdésén alapul.

Budapest, 2019. november 25.

dr. Hajnal Péter sk. a tanács elnöke,
Huszárné dr. Oláh Éva sk. előadó bíró,
dr. Heinemann Csilla sk. bíró