Kvk.III.37.302/2006/2. számú határozat

Nyomtatóbarát változatA MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA
Kvk.III.37.302/2006/2. számA Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a saját ügyében eljáró H. F. kérelmezőnek, az Országos Választási Bizottság /1450 Budapest, Pf. 81./ 2006. május 9. napján hozott 300/2006./V.9./ számú határozata ellen benyújtott bírósági felülvizsgálat iránti kérelme tárgyában az alulírott helyen és napon meghozta a következő

v é g z é s t :


A Legfelsőbb Bíróság az Országos Választási Bizottság 300/2006./V.9./ számú határozatát helybenhagyja.

Ez ellen a végzés ellen további jogorvoslatnak nincs helye.

I n d o k o l á s


Az Országos Választási Bizottság /a továbbiakban: OVB/ a 2006. május 9. napján meghozott 300/2006./V.9./ számú határozatának mellékletét képező jegyzőkönyv szerint megállapította, hogy az egyes országos listák hány mandátumra jogosultak, és a mandátumra jogosult országos listákról mely jelöltek jutottak mandátumhoz. Határozatának indokolásában a Ve. 98. § /5/ bekezdésére hivatkozott, melynek alapján az OVB az egyéni választókerületi és területi választási bizottságok jegyzőkönyvei alapján azok beérkezését követően összesíti az egyéni választókerületi jelöltekre, és a listákra leadott töredékszavazatokat, és megállapítja, hogy ezek alapján az országos listák jelöltjei közül kik jutottak mandátumhoz.

A kérelmező az OVB határozata ellen felülvizsgálati kérelmet nyújtott be, melyben előadta, hogy álláspontja szerint sérültek a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény /a továbbiakban: Ve./ 3. § a/, c/ és d/ pontjában meghatározott választási alapelvek. A felülvizsgálati kérelemben hat pontban foglalta össze azokat a szabálytalanságokat, melyek befolyásolhatták a választás eredményét. Ezek között említette, hogy máshol szavazás miatt tévedés és visszaélés lehetősége nem volt kizárható, visszaélésre adtak lehetőséget, hogy az igazolásokról fénymásolatok voltak készíthetők, lehetetlen volt megállapítani, hogy történt-e un. "láncszavazás", a posta által kézbesített szavazólap-minta azt a látszatot keltette, hogy az egy adott egyéni országgyűlési választókerületben csak egy jelölt, az MSZP jelöltje maradt, valamint az OVB egy tévedésből a budapesti 11. számú választókerülethez került Pest megyei 11. választókerületi szavazatot nem kívánt visszavenni.

A bírósági felülvizsgálati kérelem nem alapos.

A kérelmező felülvizsgálati kérelmében a Ve. 3. §-ában foglalt egyes választási alapelvek megsértését jelölte meg. A felülvizsgálati kérelemben azonban egyrészt feltételezett, a választási eljárás során nem kizárható jogsértésekre hivatkozott általában, másrészt olyan eseteket említett, melyeket a Legfelsőbb Bíróság már konkrét jogorvoslatok kapcsán elbírált. Az OVB felülvizsgálati kérelemmel támadott határozatával kapcsolatban egyetlen olyan konkrét jogszabálysértést sem állított, amelyet bizonyítékokkal tudott volna alátámasztani. A választási alapelvek megsértése feltételezések, elviekben előfordulható jogszabálysértések alapján nem állapítható meg.

Az OVB határozata ezért nem sértette meg a felülvizsgálati kérelemben megjelölt választási alapelveket.

Mindezek alapján a Legfelsőbb Bíróság az OVB határozatát a Ve. 84. § /7/ bekezdés a/ pontja alkalmazásával helybenhagyta.

A jogorvoslatot a Ve. 84. §-ának /10/ bekezdése zárja ki.

Budapest, 2006. május 15.


dr.Kozma György sk. a tanács elnöke,

dr.Kárpáti Zoltán sk. előadó bíró,

dr.Kovács Ákos sk. bíró