Kvk.III.37.514/2018/4. számú határozat

Nyomtatóbarát változat

A KÚRIA
mint másodfokú bíróság

Kvk.III.37.514/2018/4.

A Kúria a (...) által képviselt Magyar Szocialista Párt I. rendű és a Párbeszéd Magyarországért Párt II. rendű kérelmezők által a Nemzeti Választási Bizottság 956/2018. számú határozata ellen benyújtott felülvizsgálati kérelme folytán indult és a Kúria Kvk.III.37.514/2018/2. számú végzésével befejezett eljárásban az alulírott napon és helyen – tárgyaláson kívül – meghozta az alábbi

k i j a v  ít ó   v é g z é s t:

A Kúria a Kvk.III.37.514/2018/2. számú végzés rendelkező részét akként javítja ki, hogy annak második bekezdése helyesen: A feljegyzett 10.000 (tízezer) forint felülvizsgálati eljárási illetéket az állam viseli.

A Kúria a Kvk.III.37.514/2018/2. számú végzés indokolását akként javítja ki, hogy a [13]  bekezdés helyesen: A kérelmezők felülvizsgálati kérelmükben az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 5. § (1) bekezdés d) pontja és 5. § (2) bekezdése alapján teljes személyes illetékmentességüket igazolták, ezért az Itv. 45/A. § (5) bekezdése szerint feljegyzett felülvizsgálati eljárási illetéket a Ve. 228. § (2) bekezdése és a Kp. 157. § (7) bekezdése folytán alkalmazandó Kp. 35. § (1) bekezdése szerint a Pp. 102. § (1) bekezdése alapján az állam viseli.

A végzés ellen felülvizsgálatnak nincs helye.

I n d o k o l á s

A Kúria a kérelmezők kijavítás iránti kérelme alapján észlelte, hogy a Kvk.III.37.514/2018/2. számú végzésében – az illetékviselésre kötelezés tekintetében – elírás történt, ezért a hiba kijavításáról a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 84. § (2) bekezdése folytán alkalmazandó, a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 352. § (1) bekezdése szerint rendelkezett.

A Kúria által hozott határozat ellen felülvizsgálatnak a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 232. § (5) bekezdése alapján nincs helye.

Budapest, 2019. június 4.

Dr. Kovács András s.k. a tanács elnöke,
Dr. Fekete Ildikó s.k. előadó bíró,
Dr. Mudráné dr. Láng Erzsébet s.k. bíró