Kvk.IV.37.199/2006/2. számú határozat

Nyomtatóbarát változatA MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGAKvk.IV.37.199/2006/2.szám
A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága az M. Ügyvédi Iroda, dr. M.-T. Á. ügyvéd által képviselt dr. T. Z. kérelmezőnek az Országos Választási Bizottság 142/2006. /III. 31./ számú határozata ellen benyújtott bírósági felülvizsgálat iránti kérelme tárgyában az alulírott napon - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

v é g z é s t :

A Legfelsőbb Bíróság az Országos Választási Bizottság 142/2006. /III. 31./ számú határozatát helybenhagyja.

E végzés ellen további jogorvoslatnak nincs helye.

I n d o k o l á s

Az Országos Választási Bizottság /a továbbiakban: OVB/ a 2006. március 31. napján meghozott 142/2006. /III. 31./ számú határozatával dr. Sz-né M. T. kifogásának részben helyt adott és megállapította, hogy M. I. 2006. március 19-én a FIDESZ-MPSZ kongresszusán tett, a Hír Televízió által élő műsorban közvetített kijelentéseivel megsértette a szentendrei időközi polgármester-választás kampánycsendjét, és megsértette a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás választási eljárási alapelvét.
Az OVB elutasította a Hír TV elmarasztalására vonatkozó indítványt.

A határozat indokolása szerint dr. Sz-né M. T. 2006. március 24-én kifogást nyújtott be a Budapest, 21. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz.
A kifogást az OEVB a 7/2006. /III. 24./ számú határozatával az OVB-hez tette át.
Kifogásában előadta, hogy a Hír Televízió 2006. március 19-én sugárzott "Élő közvetítés a FIDESZ kongresszusáról" című műsorában M. I. olyan kijelentéseket tett, amelyek alkalmasak arra, hogy a választópolgárok választói akaratát a Magyar Szocialista Párt és a párt polgármester-jelöltjének hátrányára befolyásolják.
Mivel a Hír Televízió Rt. műsora Szentendrén is fogható - ahol a jelzett időpontban időközi polgármester-választáshoz kapcsolódó kampánycsend volt érvényben -, és álláspontja szerint a cselekmény elkövetőjének ezt tudnia kellett, kérte a kampánycsend megsértésének megállapítását, a további jogsértéstől való eltiltást, és az erről szóló határozat közzétételére való kötelezést.
Megállapította az OVB, hogy dr. M. I. a kifogásban idézett kijelentéseiben világosan utalt a szentendrei polgármester-választás aznapi eseményére, és ezt a kongresszusi előadásban összekapcsolta az MSZP-re utaló általános minősítéssel.
Tekintettel arra, hogy a szentendrei polgármester-választáson az egyik induló az MSZP jelöltje volt, az MSZP általános minősítése összefügg a helyi szavazással; így ez a kijelentés alkalmas lehetett arra, hogy befolyást gyakoroljon a helyi választói magatartásra.
Másfelől, dr. M. I. a beadványozó által idézett kijelentése megsértette a választási eljárásról szóló, többször módosított 1997. évi C. törvény /a továbbiakban: Ve./ 3. § d/ pontjában foglalt jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás választási eljárási alapelvét is, mivel a szöveg egyértelműen összefüggésbe hozható volt az éppen folyó helyi választással. A nyilatkozónak tudatában kellett lennie annak, hogy a rendezvény jellegénél fogva milyen súlya és hatása lehet az ott elhangzott kijelentésének.

Az OVB a kifogásnak a Hír TV elmarasztalására vonatkozó indítványát azon megokolással utasította el, hogy a Hír TV élő adása a kongresszusról - mint vélelmezett jogsértő magatartás - még távoli összefüggésben sincs a kampánycsend-sértéssel, és értelemszerűen választási alapelveket sem sért.

Dr. T. Z. kérelmező az OVB 142/2006. /III. 31./ számú határozata ellen bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújtott be. Álláspontja szerint az OVB határozata több okból is jogszabálysértő.

Arra hivatkozott, hogy dr. Sz-né M. T. 2006. március 22-én nyújtotta be kifogását a Budapest, 21. számú Országos Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz, amelyet az OEVB a 7/2006, /III. 24./ számú határozatával tette át az OVB-hez.
Állította, hogy a Ve. 77. § /3/ bekezdésének megfelelően az áttételnek legkésőbb a kifogás beérkezését követő napon meg kellett volna történnie, arra azonban - jogszabálysértő módon - a kifogás beérkezésétől számított második napon került sor.

Előadta azt is, hogy az OVB az áttételt követően, 2006. március 31-én hozott határozatot.
A Ve. 77. § /1/ bekezdése rendelkezéseiből következően azonban az OVB-nek legkésőbb 2006. március 27-én kellett volna határoznia, tehát az OVB jogszabálysértő módon hozta meg 2006. március 31-én - a törvényes határidő lejártát követően - döntését.

Kifejtette a kérelmező, hogy a kifogás előterjesztője a kampánycsend megsértésének megállapítását is kérte a Ve. 41. §-a alapján, melynek elbírálására az OVB nem rendelkezett hatáskörrel.
A Ve. 105/A. § /2/ bekezdés d/ pontja alapján a kifogás elbírálására a helyi választási bizottságnak volt hatásköre, ezért oda kellett volna azt áttenni.
Az OVB a Ve. 44/A. § hatáskörében helyesen járt el, nem volt azonban felhatalmazása arra, hogy a Ve. 77. §-a szerinti hatáskörben marasztalja el M. I-t. Ennek megfelelően - véleménye szerint - az OVB hatáskör hiányában hozta meg a 142/2006. /III. 31./ számú határozatának azon részét, melyben megállapítja, hogy dr. M. I. kifogásban idézett kijelentései alkalmasak voltak a helyi választói magatartás befolyásolására, illetve sértették a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás választási alapelveit. Ilyen tartalmú megállapítást az említett kifogással kapcsolatosan csak és kizárólag a Szentendrei Helyi Választási Bizottság tehetett volna.

Kérte a kérelmező, a Legfelsőbb Bíróság állapítsa meg, hogy a Budapest, 21. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság törvényes határidőn túl tette át a kifogást az OVB-hez; hogy az OVB a törvényes határidőn túl hozott határozatot a kifogás tárgyában; és hogy az OVB az általa meghozott határozatban hatáskörét túllépte.

A felülvizsgálati kérelem nem alapos.

A Legfelsőbb Bíróság a kérelmező bírósági felülvizsgálat iránti kérelmét a Ve. 82. § /2/ bekezdés a/ pontjának megfelelően, az abban megjelölt jogszabályok megsértése tekintetében bírálta el.

A Ve. 77. § /3/ bekezdése értelmében, ha a választási bizottság megítélése szerint a kifogás elbírálására nem az a választási bizottság jogosult, amelyhez azt benyújtották, a választási bizottság az ügyet - legkésőbb a beérkezését követő napon - átteszi az annak elbírálására jogosult választási bizottsághoz, amely köteles az ügyben eljárni.

A Budapest, 21. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a 2006. március 24-én kelt 7/2006. számú határozatával az OVB-hez tette át dr. Sz-né M. T. kifogását.
A fent idézett jogszabályi rendelkezésből következően az OVB a Ve. 77. § /3/ bekezdése szerinti hatáskörében köteles volt eljárni, további áttételre jogszabályi lehetősége nem volt.
Megjegyzi e körben a Legfelsőbb Bíróság, hogy a Szentendrei Helyi Választási Bizottság dr. Sz-né M. T. 2006. március 24-én hozzá benyújtott kifogását a 62/2006. /III. 27./ számú határozatával áttette az OVB-hez.
Az OVB ezen kifogást a 134/2006. /III. 28./ számú határozatával érdemi vizsgálat nélkül elutasította, azon okból, hogy a kifogást a beadványban vélelmezett törvénysértés 2006. március 19-i időpontjához képest elkésetten, a jogorvoslati kérelem benyújtására a Ve. 77. § /1/ bekezdése szerint rendelkezésre álló határidő lejártát követően terjesztették elő.

A Budapest, 21. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságának 7/2006. /III. 24./ számú, áttételt elrendelő határozata - az iratok közt rendelkezésre állt, és iktató bélyegzővel ellátott okiratok tanúsága szerint -az OVB-hez 2006. március 30-án érkezett meg, ehhez képest az OVB felülvizsgálati kérelemmel támadott határozata az ezt követő napon, azaz a Ve. 77. § /1/ bekezdésének megfelelő határidőn belül, született.

Nem vitás, hogy a Budapest, 21. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság nem a Ve. 77. § /3/ bekezdésében előírt határidőben, azaz a beérkezést követő napon tette át a hozzá benyújtott kifogást az OVB-hez.
Ezen eljárási jogszabálysértés azonban - a Legfelsőbb Bíróság álláspontja szerint - az elbírálás érdemére nem hatott ki, így azt a Legfelsőbb Bíróság nem tekintette olyan súlyú jogszabálysértésnek, mint amely az OVB felülvizsgálati kérelemmel támadott határozatának megváltoztatását indokolná.

A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem az OVB határozatának a Hír TV-re vonatkozó rendelkezését nem támadta, így azt a Legfelsőbb Bíróság sem vizsgálta.

Minderre tekintettel a Legfelsőbb Bíróság megállapította, hogy az áttétel tekintetében az eljárási késedelem az ügy érdemi elbírálására nem hatott ki, az OVB határozatát hatáskörében eljárva, azt nem túllépve, a törvényes határidőn belül hozta meg. Ezért a Legfelsőbb Bíróság az OVB megtámadott határozatát a Ve. 84. § /7/ bekezdés a/ pontja alapján helybenhagyta.

A további jogorvoslatot a Ve. 84. §-ának /10/ bekezdése zárja ki.Budapest, 2006. április 4.Dr. Buzinkay Zoltán sk. tanácselnök, Dr. Fekete Ildikó sk. előadó bíró, Dr. Darák Péter sk. bíró