Kvk.IV.37.288/2018/3. számú határozat

Nyomtatóbarát változat

A Kúria
mint felülvizsgálati bíróság

v é g z é s e

Az ügy száma: Kvk.IV.37.288/2018/3.

A tanács tagjai: Dr. Balogh Zsolt tanácselnök,
             Dr. Horváth Tamás előadó bíró
              Dr. Dobó Viola bíró

A kérelmező: (...)

A kérelmező képviselője:  Dr. Bardi Béla ügyvéd

A kérelmezett: Nemzeti Választási Bizottság

Az ügy tárgya: választási ügyben hozott határozat bírósági felülvizsgálata

A felülvizsgálati kérelmet benyújtó fél: kérelmező

A felülvizsgálni kért jogerős határozat: Nemzeti Választási Bizottság 288/2018. számú határozata

Rendelkező rész

A Kúria a Nemzeti Választási Bizottság 288/2018. számú megváltoztatja, és az Összefogás Párt jelölő szervezet által – az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választásán – állított pártlistát 85 fő jelölttel nyilvántartásba veszi.

A Kúria a pártlistán szereplő jelölteket és sorrendjüket jelen határozat melléklete szerint állapítja meg.

A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy az Összefogás Párt az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választásán állított pártlistája alapján a központi költségvetésből támogatásra jogosult. A támogatás összege az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek átláthatóvá tételéről szóló 2013. évi LXXXVII. törvény 3. § (1) bekezdésében foglalt feltételek teljesülése szerint kerül meghatározásra.

A felülvizsgálati eljárás illetékét az állam viseli.

E végzés ellen további felülvizsgálatnak nincs helye.

Indokolás

A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás

[1] A Nemzeti Választási Bizottság (a továbbiakban: NVB) 2018. március 10-én kelt 288/2018. számú határozatával az Összefogás Párt jelölő szervezet által – az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választásán – állított pártlista nyilvántartásba vételét visszautasította.

[2] Az Összefogás Párt jelölő szervezet az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választásán állított pártlistáját 2018. március 6-án 94 fő jelölttel bejelentette.

[3] Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény (a továbbiakban: Vjt.) 8. § (1)-(2) bekezdései szerint az országgyűlési képviselők általános választásán pártlistát az a párt állíthat, amely – legalább kilenc megyében és a fővárosban – legalább huszonhét egyéni választókerületben önállóan jelöltet állított.

[4] A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 253. § (1) bekezdése alapján a pártlistát a szavazást megelőző harmincharmadik napig, azaz jelen választási eljárásban 2018. március 6-án 16.00 óráig lehet bejelenteni. A Ve. 254. § (1) bekezdése szerint a pártlista állításánál a jelölő szervezetnek a lista nyilvántartásba vételéig bejelentett egyéni választókerületi jelöltjei számát kell figyelembe venni, kivéve azt a jelöltet, akinek nyilvántartásba vételét az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság elutasította. Az NVB megállapította, hogy az Összefogás Párt jelölő szervezet 19 megyében és a fővárosban összesen 65 egyéni választókerületi jelöltet állított, és a pártlistát a törvényi határidőn belül bejelentette.

[5] A NVB hivatkozással élt, miszerint az általa elbírált jogorvoslati kérelmek nyomán hivatalos tudomása volt arról, hogy a jelölő szervezet listáját megalapozó jelöltek ajánlásgyűjtésével kapcsolatban jogszabálysértés történt. Az NVB 2018. március 7-i ülésén 50. számú jegyzőkönyvi döntésével büntetőfeljelentés megtételéről is döntött. Az NVB az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdésében foglalt demokratikus jogállamiság követelményével és a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás eljárási alapelvével ellentétesnek tartja olyan pártlista nyilvántartásba vételét, ahol a nyilvántartásba vételt megalapozó jelöltek ajánlásgyűjtésének szabályszerűsége számos esetben megkérdőjelezhető. Hasonló következtetésre ad alapot az NVB szerint, hogy a jelölő szervezet képviseletére jogosulttal szemben büntetőeljárás van folyamatban.

[6] A Ve. 133. § (1) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva a Nemzeti Választási Iroda (a továbbiakban: NVI) mindazonáltal a pártlistán szereplő jelöltek adatait a központi névjegyzékben ellenőrizte. A Ve. 129. § (1) bekezdése szerint a lista bejelentésének tartalmaznia kell a listán állított valamennyi jelölt nevét, személyi azonosítóját, lakcímét, valamint nyilatkozatát arról, hogy a jelölést elfogadja, és hogy nincs olyan tisztsége, amely összeférhetetlen a képviselői megbízatással, illetve megválasztása esetén arról lemond.

[7] A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a bejelentett pártlista 89. helyén bejelentett jelölt személyazonosító jelét a központi névjegyzék adataitól eltérően adta meg, mely alapján egyértelmű és kétséget kizáróan történő beazonosítása nem volt elvégezhető. A pártlista 44. sorszám alatti jelöltje lakcímét nem adta meg az országgyűlési képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról, valamint a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint egyes választási tárgyú rendeletek módosításáról szóló 1/2018. (I. 3.) IM rendelet 17. számú melléklete (a továbbiakban: SZ1) szerinti formanyomtatványon. A bejelentett lista 51., 72., 73. és 94. sorszám alatti jelöltjei az SZ1 lapon lakcímük helyett a tartózkodási helyük címét tüntették fel, ami szintén nem felel meg a formai követelményeknek. A bejelentett pártlistán három jelölt kétszer került bejelentésre, Sz. J. a 10. és 34. sorszám alatti is feltüntetésre került a listán, Sz. Z. a 6. és a 79. helyen, B. R. a 37. és a 75. helyen.

[8] Ezen indokok és a Ve. 133. § (2) bekezdése alapján a Bizottság pártlista nyilvántartásba vételének elutasításáról döntött.

A felülvizsgálati kérelem

[9] A kérelmező felülvizsgálati kérelmében az NVB határozatának megváltoztatását kérte.

[10] Álláspontja szerint azon ok, hogy az NVB-nek az általa elbírált jogorvoslati kérelmek nyomán hivatalos tudomása van a jelölő szervezet listáját megalapozó (egyes) jelöltek ajánlásgyűjtésével kapcsolatban jogszabálysértésről, a hatályos jogszabályi rendelkezések értelmében akkor sem eredményezheti az Összefogás Párt listája nyilvántartásba vételének visszautasítását, ha valóban aláírásgyűjtéssel kapcsolatban az illetékes hatóság által jogerősen megállapított jogszabálysértés történt volna.

[11] Szintén nem alapozza meg a lista nyilvántartásba vételének elutasítását, hogy az NVB 2018. március 7-i ülésén az 50. számú jegyzőkönyvi döntésével büntetőfeljelentés megtételéről döntött ‒ ezt az ártatlanság vélelmét biztosító alaptörvényi rendelkezések alapvetően kizárják. Az pedig szintén sem az Alaptörvény sem a hatályos jogszabályi rendelkezések alapján nem lehet a pártlista nyilvántartásba vételének visszautasításának indoka, hogy a jelölő szervezet képviseletére, jogosulttal szemben „jelenleg is büntetőeljárás van folyamatban".

[12] Az NVB határozat indokolása hivatkozik a Ve. 133. § (2) bekezdésére is annak ellenére, hogy a határozat semmilyen tényleges konkrét indokolást nem tartalmaz arra, hogy az Összefogás párt listája miért nem felel meg a nyilvántartásba vétel feltételeinek.

[13] A kérelmező szerint az NVB határozat megsértette továbbá az Alaptörvény XXIV. Cikk (1) bekezdése szerinti tisztességes eljárás elvét, a Ve. 2. § (1) bekezdése c. pontja szerinti esélyegyenlőség elvét, az e) pont szerinti rendeltetésszerű joggyakorlás elvét, továbbá a Ve. 46. §-a szerinti tényállás-tisztázási kötelezettségét.

A Kúria döntése és jogi indokai

[14] A felülvizsgálati kérelem megalapozott.

[15] A Kúria a Ve. 222. § (1) bekezdése alapján a kérelmező érintettségét elfogadva a felülvizsgálati kérelmet érdemben vizsgálta azzal, hogy a Ve. 224.§ (3) bekezdés a) pontja, 223.§ (3) bekezdés a) pontja, valamint a 231.§ (1) bekezdés d) pontja értelmében a bírósági felülvizsgálati kérelemben megjelölt jogszabálysértés adja meg a felülvizsgálat kereteit. Mivel a kérelmező a pártlistán szereplő jelöltek meg nem felelését, a listáról való kiesését nem kifogásolta, ez a Kúria számára is kiindulópont volt. Miként az is, hogy az NVB a listán szereplő más jelöltekkel és a listaállítással kapcsolatban további kifogást nem emelt, jogszabálysértést nem állapított meg.

I.

[16] A Kúria mindezek okán elsődlegesen a felülvizsgálati kérelemben hivatkozott Ve. 133.§ (2) bekezdésének a megsértését vizsgálta. A kérelmező e jogsértés elkövetését azért rótta az NVB terhére, mert álláspontja szerint az NVB nem indokolta meg, hogy a lista bejelentése a törvényes feltételeknek miben nem felelt meg.

[17] A Ve. 133. § (2) bekezdése szerint a választási bizottság visszautasítja a jelölő szervezet, a jelölt, illetve a lista nyilvántartásba vételét, ha bejelentése a törvényes feltételeknek nem felelt meg. A lista bejelentése törvényes feltételeit a Ve. 129–131. §-ai tartalmazzák.

[18] Az NVB a lista nyilvántartásba vételének elutasítása indokaként először is azt hozta föl, hogy tudomása volt a jelölő szervezet listáját megalapozó jelöltek ajánlásgyűjtésével kapcsolatos jogszabálysértésről, aminek kapcsán 2018. március 7-i ülésén 50. számú jegyzőkönyvi döntésével büntetőfeljelentés megtételéről is döntött. Hivatkozással élt ezzel kapcsolatosan az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdésében foglalt demokratikus jogállamiság követelményének és a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás eljárási alapelvének sérelmére.

[19] A Kúria szerint önmagában az, hogy az NVB jegyzőkönyvi döntésével büntetőfeljelentést tett, nem alapozza meg a jelölő szervezet pártlistájának nyilvántartásba vételének visszautasítását akkor, ha egyébként a Ve.-ben foglalt, a lista nyilvántartásba vételére vonatkozó feltételek teljesültek.

[20] Az NVB a lista nyilvántartásba vételének elutasítása indokaként másodszor azt hozta föl, hogy a jelölő szervezet képviseletére jogosulttal szemben büntetőeljárás van folyamatban.

[21] Az Alaptörvény XVIII. cikk (2) bekezdése szerint senki sem tekinthető bűnösnek mindaddig, amíg büntetőjogi felelősségét a bíróság jogerős határozata meg nem állapította. Mindaddig értelemszerűen más, a bűnösségre tekintettel meghatározott jogkövetkezmény sem alkalmazható a Kúria szerint az adott üggyel összefüggésben, illetve arra hivatkozással. 

[22] A Kúria hangsúlyozza, hogy a Ve. nem ismeri a NVB támadott határozatában fölhozott szempontokat a listaállítás bejelentésének feltételei körében (129–133. §).

[23] A Kúria elismeri azt, hogy a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvének a választási eljárás egészében érvényesülni kell. Azonban pusztán ezen alapelv sérelme nem alapozza meg a Ve. 133. § (2) bekezdésnek alkalmazását, mivel a Ve. 133. § (2) bekezdése a jelölő szervezet, jelölt és a lista nyilvántartásba vétele körében egzakt szempontok érvényesülésének a hiányát írja elő. Ezeket a Vjt. és a Ve. lista állításával kapcsolatos rendelkezései tartalmazzák. A pártlista nyilvántartásba vétele körében az NVB-nek nincs mérlegelési jogköre arra vonatkozóan, hogy megtagadja a lista nyilvántartásba vételét, ha összességében az adott párt, jelölő szervezet (tagjai, jelöltjei) tevékenysége nem tekinthető jóhiszeműnek, joggyakorlásuk rendeltetésszerűsége vitatható.

[24] Amennyiben a büntetőfeljelentések és büntetőeljárások eredményre vezetnek, annak a maguk rendszerében meg vannak az eljárási jogkövetkezményei, de ezen eljárások léte, vagy az ajánlásgyűjtésekkel kapcsolatos anomáliák önmagukban (hangsúlyozandó, hogy önmagukban), nem írhatják felül azt az automatizmust, amelyet a Vjt és a Ve. felállít a listaállítással kapcsolatban.

[25] Ezért a Kúria a felülvizsgálati kérelemnek helyt adott.

II.

[26] A Kúria a továbbiakban a lista nyilvántartásba vételének feltételeit vizsgálta, a következők szerint. 

[27] A kérelmező a pártlistán szereplő és az NVB által kifogásolt sorszám alatti jelöltek meg nem felelését, a listáról való kiesését a fentiek szerint nem kifogásolta, ezt a Kúria tényként kezelte. Tényként fogadta el azt is, hogy az NVI-nek az elutasítás ellenére elvégzett teljes körű vizsgálata alapján az NVB a listán szereplő más jelöltekkel és a listaállítással kapcsolatban további kifogást nem emelt.

[28] A Ve. 130. § (1) bekezdése értelmében a listán szereplő jelöltek sorrendjét a lista bejelentése után nem lehet módosítani, azonban – a (2) bekezdés szerint – ha valamelyik jelölt a listáról kiesett, helyére a listán soron következő jelölt lép. A bejelentett listára új jelölt nem jelenthető be.
Mindezek alapján, figyelemmel a legutóbb a Kúria Kvk.II.37.283/2018/2. számú végzésében alkalmazott eljárásra, a Kúria jelen tanácsa a kérelmező párt listáját a következők figyelembe vételével állapította meg.

[29] Az előbbiek alapján kiindulásként tekinthetők, a kérelmező „Országgyűlési képviselők választása, Országos lista bejelentése L1” kitöltött nyomtatványai, melyek a jelölteket sorszámaik szerint tartalmazzák (a továbbiakban: bejelentett lista). Ehhez képest a szükséges korrekciókat az NVB határozata foglalja magában azzal, hogy ezek mellett is a listaállítás törvényi feltételei a fentiek szerint fennállnak.

[30] A bejelentett lista 89. helyén bejelentett jelölt a személyazonosító jelét a központi névjegyzék adataitól eltérően adta meg, mely alapján egyértelmű és kétséget kizáróan történő beazonosítása nem volt elvégezhető. A bejelentett lista 44. sorszám alatti jelöltje lakcímét nem adta meg. A bejelentett lista 51., 72., 73. és 94. sorszám alatti jelöltjei lakcímük helyett a tartózkodási helyük címét tüntették fel. A bejelentett listán három jelölt kétszer került bejelentésre, 10. és 34. sorszám alatti egyezően, a 6. és a 79.sorszám alatti egyezően, valamint a 37. és a 75. sorszám alatti egyezően.

[31] Ezért a bejelentett lista 89., 44., 51., 72., 73. és 94. sorszám alatti jelöltjei törlésre kerültek, továbbá a 34., 79. és 75. sorszám alatti jelölti nevek (ismétlődés miatt) ugyancsak törlésre kerültek. A nyilvántartásba vett listában e törölt jelöltek helyére a bejelentett listáról kiesett soron következő jelölt lépett.

[32] A Kúria e végzése mellékletét képezi az Összefogás Párt fentiek szerint megállapított országos pártlistája.

[33] A fentiek alapján a Kúria azt állapította meg, hogy a kérelmező bírósági felülvizsgálat iránti kérelme alapos volt, ezért a Nemzeti Választási Bizottság határozatát a Ve. 231.§ (5) bekezdés b) pontja értelmében megváltoztatta és a kérelmező által – az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választásán – állított pártlistát 85 fő jelölttel nyilvántartásba vette. A 85 jelöltből álló pártlistát a végzés melléklete tartalmazza.

[34] A Kúria – az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek átláthatóvá tételéről szóló 2013. évi LXXXVII. törvény (a továbbiakban: Kktv.) 6. § (2) bekezdése értelmében – megállapította, hogy a kérelmezői jelölő szervezet az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választásán állított pártlistája alapján a központi költségvetésből támogatásra jogosult. A támogatás összege a Kktv. 3. § (1) bekezdésében foglalt feltételek teljesülése szerint kerül meghatározásra.

Záró rész

[35] A Kúria a felülvizsgálati kérelmet a Ve. 228. § (2) bekezdése és a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) 630. § (5) bekezdése alapján alkalmazandó, a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 124. § (5) bekezdésének megfelelően – tekintettel Ve. 229.§ (2) bekezdése folytán alkalmazandó a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) módosításáról és az egyes közigazgatási nemperes eljárásokról szóló 2005. évi XVII. törvény 1. § (2) bekezdésére – tárgyaláson  kívül bírálta el.

[36] Az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A. § (5) bekezdése szerint feljegyzett felülvizsgálati eljárási illetéket a Ve. 228. § (2) bekezdése és a Kp. 157. § (7) bekezdése folytán alkalmazandó Kp. 35. § (1) bekezdése szerinti, a Pp. 102. § (1) bekezdése és 83. § (1) bekezdése alapján az állam viseli.

[37] A Kúria határozata elleni további jogorvoslat lehetőségét a Ve.232.§ (5) bekezdése zárja ki.

Budapest, 2018. március 14.

Dr. Balogh Zsolt  s. k. a tanács elnöke,
Dr. Horváth Tamás s. k. előadó bíró,
Dr. Dobó Viola s. k. bíró

A Kvk.37.288/2018/3. számú kúriai végzés melléklete

  Összefogás Párt pártlista  
Jelölt sorszáma Jelölt neve Jelölő szervezet
1. Szepessy Zsolt László Összefogás Párt
2. Darcsi Natália Összefogás Párt
3. Stiffer Mónika Összefogás Párt
4. Czirok Tamás Összefogás Párt
5. Ortó Gyula Összefogás Párt
6. Szakos Zoltán Összefogás Párt
7. Gellért Sándor Összefogás Párt
8. Gellért-Kozma Lenke Összefogás Párt
9. Gál Róbert Zoltán Összefogás Párt
10. Szeidel Julianna Összefogás Párt
11. Balla Leila Klaudia Összefogás Párt
12. Pogány István Összefogás Párt
13. Kovácsné Pácsa Tünde Összefogás Párt
14. Veress Erzsébet Csilla Összefogás Párt
15. Kozma-Tóth Zsanett Összefogás Párt
16. Kiss Gábor Összefogás Párt
17. Feliczán Erzsébet Összefogás Párt
18. Ésik Attiláné Összefogás Párt
19. Kónya Krisztián Zsolt Összefogás Párt
20. Nagy Éva Összefogás Párt
21. Kulcsár János Összefogás Párt
22. Hrincsár Lajos Összefogás Párt
23. Hébel Ildikó Összefogás Párt
24. Heller Péter László Összefogás Párt
25. Barcsik Annamária Összefogás Párt
26. Molnár Edina Összefogás Párt
27. Fazekas Mihály Összefogás Párt
28. Deri Jolán Erzsébet Összefogás Párt
29. Pintérné Fejes Edina Katalin Összefogás Párt
30. Pintér Zoltán Összefogás Párt
31. Jakab László Összefogás Párt
32. Tilinger Tibor Összefogás Párt
33. Szele Zoltán Összefogás Párt
34. Páncél András István Összefogás Párt
35. Poprócsi Hunor Botond Összefogás Párt
36. Bán Róbert Összefogás Párt
37. Fodor Dezső Összefogás Párt
38. Fehér Norbert Összefogás Párt
39. Holek Katalin Összefogás Párt
40. Vasas Mónika Összefogás Párt
41. Czekó Erzsébet Összefogás Párt
42. Bakos Klaudia Összefogás Párt
43. Safieh János Összefogás Párt
44. Buzgán András Összefogás Párt
45. Boytár Krisztián András Összefogás Párt
46. Lami József Összefogás Párt
47. Balogh Ákos Istvánné Összefogás Párt
48. Szabó Róbert Összefogás Párt
49. Kulcsár Jánosné Összefogás Párt
50. Bernáth Anett Összefogás Párt
51. Regdom Erika Összefogás Párt
52. Kaiserné Soós Bernadett Összefogás Párt
53. Juhász László Összefogás Párt
54. Apáti-Gárdonyi Edina Összefogás Párt
55. Simon László Összefogás Párt
56. Fodor Judit Összefogás Párt
57. Tóth Csaba Összefogás Párt
58. Bán Zsolt Összefogás Párt
59. Toronyi Vivien Henrietta Összefogás Párt
60. Farkas Tibor Összefogás Párt
61. Dr. Szilágyi Zsolt János Összefogás Párt
62. Bedecs Amália Összefogás Párt
63. Dr. Kiss Gyula Összefogás Párt
64. Dr. Szilágyiné Bátyi Katalin Összefogás Párt
65. Piskor József Zoltán Összefogás Párt
66. Szalaj Krisztián Összefogás Párt
67. Látos Richárd Összefogás Párt
68. Mervel Roland Összefogás Párt
69. Fehér Zsolt Összefogás Párt
70. Nagy Zsolt Összefogás Párt
71. Kiss Roland Összefogás Párt
72. Szimandlné Nagy Ibolya Összefogás Párt
73. Vágó Csaba Összefogás Párt
74. Pogány Krisztina Összefogás Párt
75. Katona Tibor Összefogás Párt
76. Apáti József Összefogás Párt
77. Bihari Adrien Lili Összefogás Párt
78. Tóthné Király Beáta Összefogás Párt
79. Birtalan József Összefogás Párt
80. Bájer-Sárközi Szilveszter Összefogás Párt
81. Bájer-Sárközi Erika Összefogás Párt
82. Kádár Katalin Margit Összefogás Párt
83. Juhász István Összefogás Párt
84. Zsázainé Fehér Mária Összefogás Párt
85. Horváth Balázs Összefogás Párt