Aktualitások
Jogszabályba ütköző jogviszony megszüntetés esetén az Munka törvénykönyv nem a semmisség, hanem a jogellenes munkaviszony megszüntetés jogkövetkezményét rendeli alkalmazni
Tájékoztató a Kúria Mfv.II.10.137/2019/5. számon hozott határozatáról.
Az irányadó tényállás szerint a felperes 1981-től ápoló, gondozó munkakörben állt közalkalmazotti jogviszonyban az alperesnél, majd 1987-ben kapott vezetői megbízást és 2011-től megbízott vezető lett. 2016. október 14-én a felperes a vezetői megbízásáról a véglegesség szándékával lemondott. ...
Egyenlőtlen munkaidő beosztás esetén a Munka törvénykönyv 124. §-a választási lehetőséget biztosít a munkáltatónak arra nézve, hogy a szabadságot munkanapban, avagy a munkavégzés alóli mentesülés tartamával egyező óraszámba adja ki
Tájékoztató a Kúria Mfv.II.10.134/2019/5. számon hozott határozatáról.
Az I. és II. rendű felperes 2013. január 1-jétől vízműgépész munkakörben állt határozatlan idejű munkaviszonyban az alperesnél, amely jogviszonyt megelőzően a munkáltatói jogelőd alkalmazásában álltak. ...
Szellemi alkotás jogosulatlan használata miatt indult ügyben hozott döntést a Kúria illetékes tanácsa
Tájékoztató a Kúria Pfv.IV.21.666/2018. számú ügyben hozott határozatról.
A jogerős ítélet megállapította, hogy az alperesek megsértették a felperes szellemi alkotáshoz fűződő jogát azzal, hogy 2009. január 1-től a felperes tulajdonában lévő, gabonából készített magas fehérjetartalmú hússzerű anyag előállítására és az ebből előállított készítmények gyártására vonatkozó know-how ismeretet az I. rendű alperes jogosulatlanul hasznosítja; ...
Özvegyi nyugdíj folyósítása tárgyában hozott határozatot a Kúria
Tájékoztató a Kfv.X.37.677/2019/9. számú határozatról.
A Tny. 47. § (1) bekezdéséből nem következik, hogy az egyéves időtartam az igényérvényesítésre nyitva álló határidő lenne, csupán az, hogy az ideiglenes özvegyi nyugdíj a halál időpontjától számítottan legkevesebb egy évig folyósítható. ...
A textiliparban végzett munka alapján korkedvezményre jogosult személy ügyében hozott döntést a Kúria
Tájékoztató az Mfv.III.10.106/2019/5. számú határozatról.
A másodfokú társadalombiztosítási szerv a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (Tny.) 96/B. §-a alapján indult adategyeztetési eljárás eredményeként hozott, 2017. április 26-án kelt elsőfokú határozatot – amely szerint a felperes az 1970. július 9. és 2015. december 31. közötti időszakban 31 év 115 nap nyugdíjjogosultság elbírálásához figyelembe vehető szolgálati és egyéb, a nők kedvezményes öregségi nyugdíjára jogosító idővel rendelkezik, továbbá 9 év 46 nap korkedvezményre jogosító időt szerzett – helybenhagyta. ...
Hajdúböszörményi Bocskai István Gimnázium tanulói a Kúrián
A Kúria Sajtófőnöke, a Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium szóvivője és a Büntető Kollégium titkára fogadta a „Nyitott Bíróság” program keretében a Hajdúböszörményi Bocskai István Gimnázium hallgatóit 2019. november 5-én a Kúrián. ...
Sikerrel vette a Kúria az akadályokat az új eljárásjogi szabályok alkalmazásának első évében – Darák Péter beszámolója az Igazságügyi bizottság előtt
Elsődleges feladata a bíróságoknak, így a Kúriának is a közbizalom megteremtése, a szakértelem biztosítása és a gyors ítélkezés előmozdítása – mondta dr. Darák Péter az Országgyűlés Igazságügyi bizottságának ülésén, 2019. november 6-án. A szakbizottság a Kúria elnökének a Kúria jogegység biztosítása és az önkormányzati normakontroll körében elvégzett 2018. évi tevékenységéről elkészített országgyűlési beszámolóját vitatta meg. ...
A Kúria határozatában döntött arról, hogy a munkavállalónak milyen elszámolási kötelezettsége van, ha a munkaviszony az elszámolási időszak (munkaidőkeret) lejárta előtt szűnik meg
Tájékoztató a Kúria Mfv.II.10.102/2019/5. számon hozott határozatáról.
A döntési elvi tartalma: Az Mt. 95. § (4) bekezdésének tényleges tartalmát megvizsgálva megállapítható, hogy az Mt. az itt taxatíve felsorolt esetekben csak a tényleges munkavállalói teljesítésnek megfelelő díjazást biztosít és a feleknek nem csak elszámolási kötelezettségük van (az Mt. 95. § (1) bekezdése szerint), hanem az előlegnyújtásból eredő szabályokat is megfelelően alkalmazni kell, azaz a munkáltató a követelését a munkabérből levonhatja. ...
A Kúria illetékes tanácsa kisajátítással kapcsolatos ügyben hozott határozatot
Tájékoztató a Kfv. VI.37.720/2018/6 számú jelentős ügyben.
Kisajátítási kártalanítás szempontjából az ingatlanon fennálló jog jogosultja alatt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogosultat kell érteni. Az ingatlan tulajdonosával kötött haszonbérleti megállapodás alapján a haszonbérlőt kisajátítási kártalanítás nem illeti meg. ...
Biztosítási összeg megfizetése iránti perben hozott határozatot a Kúria illetékes tanácsa
Tájékoztató a Kúria döntéséről a Pfv.V.20.029/2018/10. számú egyedi ügyben.
A felperes 1993. december 12-én – magyarországi közvetítőn keresztül – ajánlatot tett az ausztriai székhelyű alperesi biztosító társaság részére élet- és baleset-biztosítás megkötésére. A biztosítási szerződés részévé váltak az alperes 1990. március 20-án jóváhagyott általános baleset-biztosítási feltételei (AUVB). A felperes 2001. október 27-én vétlen elszenvedője volt egy közlekedési balesetnek, amelynek következtében a munkaképességét jelentős mértékben csökkentető maradandó fogyatékosságai alakultak ki. ...
A KÚRIÁRÓLJOGGYAKORLAT EGYSÉGESÍTŐ TEVÉKENYSÉGHATÁROZATOK EGYEDI ÜGYEKBENSZAKMAI TESTÜLETEK ÁLLÁSFOGLALÁSAISAJTÓKOLLÉGIUMOK SZAKMAI ANYAGAINEMZETKÖZI KAPCSOLATOKUNIÓS PROJEKTEKFORUM SENTENTIARUM CURIAEGYAKORLATI TUDNIVALÓKKÖZÉRDEKŰ ADATOKHASZNOS OLDALAKA KÚRIA ÉVKÖNYVEIÚJ PTK. TANÁCSADÓI TESTÜLET VÉLEMÉNYEIKONZULTÁCIÓS TESTÜLETEK VÉLEMÉNYEIELÉRHETŐSÉGEK